Ticket #1152: GT38129S

File GT38129S, 213.1 KB (added by Carmageddon, 8 years ago)

Sample input data with Hebrew, which doesnt show properly in Padre

Line 
1GT3812900000626201009210839
200000001011600T000112460G2183659                         äìà            õéáåãéåãì"äö `ãù                                                        25        úâ úééø÷                                          0000482201077664568100000000000547551549304439169000000000                                                            01000001               0000000000           001057492                                                                                                                                                                 Z
300000002021600T000112460G2183659                                20092010        00E06F4592B600000000000000250000250                    Nalladav            Z
400000003010600T041122151G2622848                      úéãåäé            ïééáîåø÷ø÷ñðéô                                                          22        íéìùåøé                                           0003592228002563436800000000000506207425015230865000000000                                                            01000001               0000000000           001057493                                                                                                                                                                 Z
500000004020600T041122151G2622848                                20092010                    00000000000000500000512                    Ykrumbein1921       Z
600000005010100T000000000G2933920                       ñéøéà           áåøå÷ñåøôïìéà úáçø                                                       8         ìàåîù úòáâ                                        0001054056003616213500000000000524262451306752445000000000                                                            01000001               0000000000           001057494                                                                                                                                                                 Z
700000006020100T000000000G2933920                                20092010                    00000000000000150000150                    Yirisp              Z
800000007010600T000000000G2143269                        äøåã                 ìâñäôå÷úä                                                          10        íéìùåøé                                           0000092628002678079700000000000507440232000139386000000000                                                            01000001               0000000000           001057495                                                                                                                                                                 Z
900000008020600T000000000G2143269                                20092010                    00000000000000250000256                    Ydoraseg            Z
1000000009011600T000000000G2508198                        ìàôø                éçøô÷åøèù                                                           3         ïåìåç                                             0000358410077556054100000000000544875747007408669000000000                                                            01000001               0000000000           001057496                                                                                                                                                                 Z
1100000010021600T000000000G2508198                                20092010                    00000000000001200001000                    Nrafimazal          Z
1200000011010600T015707931G2668619                         éèá               éñåøñøìãðéù ø÷ñåà                                                    8         åôé-áéáà ìú                                       0000069350003947411500000000000542321923012022000000000000                                                            01000001               0000000000           001057497                                                                                                                                                                 Z
1300000012020600T015707931G2668619                                20092010                    00000000000000250000256                    Ykingdan            Z
1400000013010700T000000000G2933931                  óñàå äéìîò                 øãäïåéáñ                                                           11        äéðúð                                             00000422060098659764000000000005287520262933931  000000000                                                            01000001               0000000000           001057498                                                                                                                                                                 Z
1500000014020700T000000000G2933931                                20092010                    00000000000000250000256          N1        Ykarinhadar         Z
1600000015010600T060341327G2717299                       äðøéà            áåðåìåñðïúåã                                                            21        òáù øàá                                           0000084516008641143400000000000547480652309538619000000000                                                            01000001               0000000000           001057499                                                                                                                                                                 Z
1700000016020600T060341327G2717299                                20092010        0023748B211200000000000000500000512                    Yboris212           Z
1800000017010600T007156021G1014251                    õéáåáééì                åðéãøéàî äãìåâ                                                      13        ïåìåç                                             0000900000003651976200377005700037700570067125906000000000                                                            01000001               0000000000           001057500                                                                                                                                                                 Z
1900000018020600T007156021G1014251                                20092010        00E06FAA74AC00000000000001200001000                    Ydenob              Z
2000000019010700T000000000G2933972                                  î"òá ìèééèéâéããåã ïåéøåâ ïá                                                   43        äåå÷ú çúô                                         00019495520039086793000000000005459946422933972        éîò               øèðéå                                        02000001               0000000000           001057501                                      43                                                                         43                                              Z
2100000020020700T000000000G2933972                                20092010                    00000000000001200001000                    Yami.v              Z
2200000021010600T060319996G2699419                      éøèîéã              ïîìèéâäãåäé ïá                                                        4         ïåéöì ïåùàø                                       0000675263003909397100000000000527364264307596627000000000                                                            01000001               0000000000           001057502                                                                                                                                                                 Z
2300000022020600T060319996G2699419                                20092010                    00000000000000250000256          N1        Ypoligraf76         Z
2400000023010600T040297841G2241488                        äîéø              áå÷ùéìíäøáà àøéôù                                                     31        ãåãùà                                             0000677556008865281100000000000088652811306442815000000000                                                            01000001               0000000000           001057503                                                                                                                                                                 Z
2500000024020600T040297841G2241488                                20092010        00E06FA2ABC200000000000000150000150                    Yrim                Z
2600000025010600T000000000G2453728                   úðñà ìâéñ             ïéôñéø÷àøåéâ ìèôñåé                                                    37        äìåôò                                             0000518338004640488800000000000525526112023618028000000000                                                            01000001               0000000000           001057504                                                                                                                                                                 Z
2700000026020600T000000000G2453728                                20092010                    00000000000000250000256          N1        Ysigal_68           Z
2800000027010600T000000000G2126780                       éñëìà          áåðåãéøéôñøåãìôîåøè                                                       327       äéøäð                                             0000222292004982889100000000000522836143313027427000000000                                                            01000001               0000000000           001057505                                                                                                                                                                 Z
2900000028020600T000000000G2126780                                20092010        0010951E8E7C00000000000000250000256                    Yal750              Z
3000000029010600T000000000G2126780                       éñëìà          áåðåãéøéôñøåãìôîåøè                                                       327       äéøäð                                             0000222292004982889100000000000522836143313027427000000000                                                            01000001               0000000000           001057506                                                                                                                                                                 Z
3100000030020600T000000000G2126780                                20092010        0010951E8E7C00000000000000500000512                    Yal750              Z
3200000031010600T000315776G2226960                       íåúøà             é÷ñáìñçéðå÷øé ñåîò                                                     18        òáù øàá                                           0000084277008655063700000000000524848189307037861000000000                                                            01000001               0000000000           001057507                                                                                                                                                                 Z
3300000032020600T000315776G2226960                                20092010        00080EAD595C00000000000000250000256          N1        Yartum              Z
3400000033010600T000000000G2341795                  úøôàå áéðé                íòøáìáøà                                                            16        øåëøë-äðç ñãøô                                    0000300001004627497100000000000544755103022316103000000000                                                            01000001               0000000000           001057508                                                                                                                                                                 Z
3500000034020600T000000000G2341795                                20092010                    00000000000000500000512          N1        Yyebaram            Z
3600000035010600T041416213G2486807                      äðéáìà                ïééãìëéî                                                            11        äåå÷ú çúô                                         0000049243003932513600000000000544802240070253661000000000                                                            01000001               0000000000           001057509                                                                                                                                                                 Z
3700000036020600T041416213G2486807                                20092010                    00000000000000250000256          N1        Yalbina.d           Z
3800000037010600T000000000G2886444                      øåðéìà                ìàøä65164 äééìöøä                      5965 .ã.ú                                                                                0000000000077767604500000000000526165764050397991000000000                                                            01000001               0000000000           001057510                                                                                                                                                                 Z
3900000038020600T000000000G2886444                                20092010                    00000000000000250000256                    Yron101089          Z
4000000039010100T000000000G2934017                        øåæî           éèáå ÷çöéäîìù êìîä                                                       15        åðåà úéø÷                                         0000055421003534136700000000000035341367069535532000000000                                                            01000001               0000000000           001057511                                                                                                                                                                 Z
4100000040020100T000000000G2934017                                20092010                    00000000000000250000256                    Ymazorbatia         Z
4200000041010600T030580779G2118405                        øîåæ                á÷òéåëò êøã                                                         57        ïé÷öåî úééø÷                                      0000026367004870784900487078490528720669053989463000000000                                                            01000001               0000000000           001057512                                                                                                                                                                 Z
4300000042020600T030580779G2118405                                20092010        00D059C2645A00000000000000250000256                    Ymordiz             Z
4400000043010600T000000000G2933866                         úðò               ä'âåçíéñéð ÷çöé áøä                                                  35        íéìùåøé                                           0002793125002656179000000000000506245011059642041000000000                                                            01000001               0000000000           001057513                                                                                                                                                                 Z
4500000044020600T000000000G2933866                                20092010                    00000000000000250000256                    Yanatnh             Z
4600000045010100T000000000G2933974                      ïéîéðá                ïîìâì÷ãä                                                            6         ìàéîøë                                            0000621892004988618200000000000049886182307163915000000000                                                            01000001               0000000000           001057514                                                                                                                                                                 Z
4700000046020100T000000000G2933974                                20092010                    00000000000000500000512          N1        Ybenjamin1505       Z
4800000047010100T000000000G2933996                        äæéì                ùèåàúåøãúñää                                                        51        ïåì÷ùà                                            0000178641000534393300000000000527341507314172404000000000                                                            01000001               0000000000           001057515                                                                                                                                                                 Z
4900000048020100T000000000G2933996                                20092010                    00000000000000075000096                    Ylizaotesh          Z
5000000049010600T000000000G2933996                        äæéì                ùèåàúåøãúñää                                                        51        ïåì÷ùà                                            0000178641000534393300000000000527341507314172404000000000                                                            01000001               0000000000           001057516                                                                                                                                                                 Z
5100000050020600T000000000G2933996                                20092010                    00000000000000250000256                    Ylizaotesh          Z
5200000051010600T000439180G2407580                        äìéâ              ïåéçåàñéååéã éìò                                                      2         òáù øàá                                           0000600000008623744600000000000524304621057761512000000000                                                            01000001               0000000000           001057517                                                                                                                                                                 Z
5300000052020600T000439180G2407580                                20092010        00909C02311800000000000001200001000                    Yeran1992           Z
5400000053010600T000494022G2111940                         éãò                 éåìíçì úéá êøã                                                     116       íéìùåøé                                           0000293630077671493200000000000544916669038339271000000000                                                            01000001               0000000000           001057518                                                                                                                                                                 Z
5500000054020600T000494022G2111940                                20092010        000CE5242AF600000000000001200001000                    Ydjadi              Z
5600000055010600T000494022G2111940                         éãò                 éåìíçì úéá êøã                                                     116       íéìùåøé                                           0000293630077671493200000000000544916669038339271000000000                                                            01000001               0000000000           001057519                                                                                                                                                                 Z
5700000056020600T000494022G2111940                                20092010        000CE5242AF600000000000000250000256                    Ydjadi              Z
5800000057010600T040333015G2364975                  øåâéàå äìà               ïéîéæïéèøî øáåá                                                      1         ãåãùà                                             0080877201008856952100000000000525593290310968839000000000                                                            01000001               0000000000           001057520                                                                                                                                                                 Z
5900000058020600T040333015G2364975                                20092010        0011E380FAAC00000000000000250000256          N1        Yigorzim            Z
6000000059010100T000000000G2150954                      äðéøéà                å÷ñ÷øðìéî                                                           28        äøãç                                              0000038492004620265600000000000544715807312836992000000000                                                            01000001               0000000000           001057521                                                                                                                                                                 Z
6100000060020100T000000000G2150954                                20092010                    00000000000001200001000                    Ykaseko             Z
6200000061010600T040323537G2372024                         éáà              áåãøåîíéôåöä                                                          14        ïåéöì ïåùàø                                       0001100000003950723200000000000522235928035809805000000000                                                            01000001               0000000000           001057522                                                                                                                                                                 Z
6300000062020600T040323537G2372024                                20092010        00000000000000000000000000250000256          N1        Yavi_mor8           Z
6400000063010500T010150042G2305994                        ïìåâ               ìàøåãïéâá íçðî                                                       7         ìàåîù úòáâ                                        0000054421003532064900000000000577474761029267382000000000                                                            01000001               0000000000           001057523                                                                                                                                                                 Z
6500000064020500T010150042G2305994                                200920102009201000080E31E8EA00000000000000250000256                    Yshyal4             Z
6600000065010600T000000000G2892880                 ÷çöéå äðåéö             áåè íåéø÷éøèù                                                          60        åôé-áéáà ìú                                       0000062003003605642700000000000036056427050080159000000000                                                            01000001               0000000000           001057524                                                                                                                                                                 Z
6700000066020600T000000000G2892880                                20092010                    00000000000000150000150                    Yzionayt            Z
6800000067011600T000000000G2892880                 ÷çöéå äðåéö             áåè íåéø÷éøèù                                                          60        åôé-áéáà ìú                                       0000062003003605642700000000000036056427050080159000000000                                                            01000001               0000000000           001057525                                                                                                                                                                 Z
6900000068021600T000000000G2892880                                20092010                    00000000000001200001000                    Yzionayt            Z
7000000069010100T000000000G2149105                       èøáåø           éðàìåâéøôàøåéâ                                                           20        ÷éìàéá úéø÷                                       0000627082004877751400000000000505635976306336769000000000                                                            01000001               0000000000           001057526                                                                                                                                                                 Z
7100000070020100T000000000G2149105                                20092010                    00000000000000250000256          N1        Yroma01             Z
7200000071011600T000279313G2388318                        éñåé                éøãàúåøéùä áéúð                                                     38        äéúá úøëæî                                        0000376804008934864800000000000507689601057994865000000000                                                            01000001               0000000000           001057527                                                                                                                                                                 Z
7300000072021600T000279313G2388318                                20092010        00E06F90991E00000000000001200001000                    Nadariy             Z
7400000073010600T030621418G2132129                       úéøåã               øìùéèì"÷÷                                                            45        ÷éìàéá úéø÷                                       0000827091004872825700000000000546250720056737190000000000                                                            01000001               0000000000           001057528                                                                                                                                                                 Z
7500000074020600T030621418G2132129                                20092010        00080E0BCF0200000000000000250000256                    Ytishlerm           Z
7600000075010600T000515395G2052078                       úéðåø               éðøáàíåìù äåð                                                        20        ïåì÷ùà                                            0002578706008672940500000000000522291282056750987000000000                                                            01000001               0000000000           001057529                                                                                                                                                                 Z
7700000076020600T000515395G2052078                                20092010        00189B5A4E1D00000000000000250000256                    Yronit99            Z
7800000077011600T000515395G2052078                       úéðåø               éðøáàíåìù äåð                                                        20        ïåì÷ùà                                            0002578706008672940500000000000522291282056750987000000000                                                            01000001               0000000000           001057530                                                                                                                                                                 Z
7900000078021600T000515395G2052078                                20092010        00189B5A4E1D00000000000000500000512                    Yronit99            Z
8000000079010600T010239359G2052830                        éèåî                 øìâúéîé úáçø                                                       3         òáù øàá                                           0000084294008610073200000000000544232595058895913000000000                                                            01000001               0000000000           001057531                                                                                                                                                                 Z
8100000080020600T010239359G2052830                                20092010                    00000000000000250000256                    Ygellermo           Z
8200000081010600T060100319G2287902                         éîø                ïøåîíéàøåîä                                                         5         äðáé                                              0003281562008943185100000000000524399895022561799000000000                                                            01000001               0000000000           001057532                                                                                                                                                                 Z
8300000082020600T060100319G2287902                                20092010        0011E33E114A00000000000000150000150                    Ymaormoran          Z
8400000083011600T060100319G2287902                         éîø                ïøåîíéàøåîä                                                         5         äðáé                                              0003281562008943185100000000000524399895022561799000000000                                                            01000001               0000000000           001057533                                                                                                                                                                 Z
8500000084021600T060100319G2287902                                20092010        0011E33E114A00000000000001200001000                    Ymaormoran          Z
8600000085010600T000000000G2918061                      úéáéáà             äîìù ïáì÷ãä                                                            12        íéîåãà äìòî                                       0000198530002535431800000000000523831150031491905000000000                                                            01000001               0000000000           001057534                                                                                                                                                                 Z
8700000086020600T000000000G2918061                                20092010                    00000000000000250000256          N1        Yavivite32          Z
8800000087010600T007933766G2377759                     áìñéãìå              ïéùåøéøçùàä                                                           10        äôéç                                              0001435844004833056000000000000547661225313986853000000000                                                            01000001               0000000000           001057535                                                                                                                                                                 Z
8900000088020600T007933766G2377759                                20092010        0011E390FDEA00000000000000250000256          N1        Yyaroshin           Z
9000000089010600T015723984G2704915                         éáâ              ñéìáøùáåøåæåìøà                                                       94        åôé-áéáà ìú                                       0000862647077200822900000000000507670614054608872000000000                                                            01000001               0000000000           001057536                                                                                                                                                                 Z
9100000090020600T015723984G2704915                                20092010                    00000000000001200001000                    Ymor260185          Z
9200000091010600T007809744G2095274                        ïåøé                 çìôáåìå÷åñ                                                         43        äéðúð                                             0000442254009861450200988440080503695786029747698000000000                                                            01000001               0000000000           001057537                                                                                                                                                                 Z
9300000092020600T007809744G2095274                                20092010        0011E390FA6400000000000000250000256          N1        Nyaron_f            Z
9400000093010600T000000000G2396925                       ìà úá              åðãìåèìåøéáâ ïáà                                                      16   0    àúà úéø÷                                          0001628501077554554300000000000527490470200608339000000000                                                            01000001               0000000000           001057538                                                                                                                                                                 Z
9500000094020600T000000000G2396925                                20092010                    00000000000000150000150                    Yedittol            Z
9600000095010600T040256265G2147396                    ìâå úøôà             ïîäì áì                                                                29        íéðá øéð                                          0000079525008860156100000000000506479486058502667000000000                                                            01000001               0000000000           001057539                                                                                                                                                                 Z
9700000096020600T040256265G2147396                                20092010        00E06FA9120E00000000000001200001000                    Ylehman1            Z
9800000097010600T015771920G2483173                         ãøå                 ãåãïé÷ðáè                                                          5         äåå÷ú çúô                                         0000149375000000000000000000000546606924033099243000000000                                                            01000001               0000000000           001057540                                                                                                                                                                 Z
9900000098020600T015771920G2483173                                20092010        00E06FA343D800000000000000250000256          N1        Yvered0708          Z
10000000099010600T000829561G2124046                       øéôåà                  ÷æìéìâä                                                           35        äìà úòáâ                                          0000036570004651577400000000000544958479001649060000000000                                                            01000001               0000000000           001057541                                                                                                                                                                 Z
10100000100020600T000829561G2124046                                20092010        00080E0BB2B200000000000001200001000                    Ymoka1              Z
10200000101010600T000829561G2124046                       øéôåà                  ÷æìéìâä                                                           35        äìà úòáâ                                          0000036570004651577400000000000544958479001649060000000000                                                            01000001               0000000000           001057542                                                                                                                                                                 Z
10300000102020600T000829561G2124046                                20092010        00080E0BB2B200000000000000150000150                    Ymoka1              Z
10400000103010600T010733384G2138443                        ìàåé                 ñì÷ïåñìðö÷                                                         33        äðåéö ñð                                          0000074051008940164700000000000089401647052928967000000000                                                            01000001               0000000000           001057543                                                                                                                                                                 Z
10500000104020600T010733384G2138443                                20092010                    00000000000000250000256                    Ngokles             Z
10600000105010600T010636903G2275382                        äðéø               ïåîéîáåìå÷åñ                                                         105       äééìöøä                                           0001746497009955551100000000000508712371042170167000000000                                                            01000001               0000000000           001057544                                                                                                                                                                 Z
10700000106020600T010636903G2275382                                20092010        000E5C61186000000000000000500000512          N1        Yrinam              Z
10800000107010600T040160421G2150686                      ãðñëìà              ïé÷ééìäîçð                                                            13        ïåéöì ïåùàø                                       0000375307003950473500000000000543377413309157592000000000                                                            01000001               0000000000           001057545                                                                                                                                                                 Z
10900000108020600T040160421G2150686                                20092010        0011E3C545B900000000000001200001000          N1        Nevgey1             Z
11000000109010600T060300756G2685144                        äîìù               äçåîñíåìáðéìéì                                                       8         ïåéöì ïåùàø                                       0000275218003950834400000000000578177788023065717000000000                                                            01000001               0000000000           001057546                                                                                                                                                                 Z
11100000110020600T060300756G2685144                                20092010        001E46AC479A00000000000000250000256          N1        Ysmoohash           Z
11200000111010600T000000000G2187723                         úðò           úéøèéù ïáïúñåá                                                           4         úåáåçø                                            0001976564008941785400000000000526992297025418161000000000                                                            01000001               0000000000           001057547                                                                                                                                                                 Z
11300000112020600T000000000G2187723                                20092010                    00000000000001200001000                    Yshlomi-b           Z
11400000113010600T000472256G2189173                         éðç              ïàåæøàúåðåéöä                                                         135       ãåãùà                                             0001677456008864580107740506020774050602023079148000000000                                                            01000001               0000000000           001057548                                                                                                                                                                 Z
11500000114020600T000472256G2189173                                20092010        00E06FA77DF000000000000000250000256          N1        Ymoran-hai          Z
11600000115010600T041366844G2200668                       íàñéå             äììàãáò÷éìàéá                                                          10        äééøäð                                            0000022324004992867400000000000545719217321482879000000000                                                            01000001               0000000000           001057549                                                                                                                                                                 Z
11700000116020600T041366844G2200668                                20092010        000CE52447F000000000000000250000256                    Ywissama            Z
11800000117010100T000000000G2253330                      øôñåøô               ñàéèàäðâää                                                           13        ãåãùà                                             0000377278008853142500000000000524261027027073519000000000                                                            01000001               0000000000           001057550                                                                                                                                                                 Z
11900000118020100T000000000G2253330                                20092010                    00000000000000250000256                    Yyosefat            Z
12000000119010600T007687703G2269515                       áåáåì           äáåìéàëéîøåôìá                                                           11        íé úá                                             0001659305000000000000000000000545835025323595082000000000                                                            01000001               0000000000           001057551                                                                                                                                                                 Z
12100000120020600T007687703G2269515                                20092010        00E06F3E015600000000000000250000256                    Ygpavel             Z
12200000121010100T000000000G2933502                 úîùåáå á÷òé         ã÷ù ïåø÷åù øìãðî                                                           3         òáù øàá                                           0000084702008649867900000000000522703945022755938000000000                                                            01000001               0000000000           001057552                                                                                                                                                                 Z
12300000122020100T000000000G2933502                                20092010                    00000000000000250000256          N1        Yshaked5522         Z
12400000123010500T000000000G2933502                 úîùåáå á÷òé         ã÷ù ïåø÷åù øìãðî                                                           3         òáù øàá                                           0000084702008649867900000000000522703945022755938000000000                                                            01000001               0000000000           001057553                                                                                                                                                                 Z
12500000124020500T000000000G2933502                                2009201020092010            00000000000000250000256          N1        Yshaked5522         Z
12600000125010600T041344280G2276032                      äðñ÷åà            äáåáå÷òééáö ãåã ñ÷ðô                                                    15        äåå÷ú çúô                                         0000349316072230148800000000000546575888320808140000000000                                                            01000001               0000000000           001057554                                                                                                                                                                 Z
12700000126020600T041344280G2276032                                20092010        000CE5242ADA00000000000001200001000          N1        Ydenis-y            Z
12800000127010600T041510364G2280660                       äéìèð              ìåéãðáéáöä                                                            65        òáù øàá                                           0000584747072212365000000000000548102932327406013000000000                                                            01000001               0000000000           001057555                                                                                                                                                                 Z
12900000128020600T041510364G2280660                                20092010        00E06FAA9A1000000000000001200001000          N1        Ynata13             Z
13000000129010600T001517875G2284196                        ïîåø               áééøáøæòìà ãåã                                                       23        äãåäé øåà                                         0002860312003533824000000000000502778008011073657000000000                                                            01000001               0000000000           001057556                                                                                                                                                                 Z
13100000130020600T001517875G2284196                                20092010        00E06FAA996400000000000000500000512                    Ykeneret            Z
13200000131010600T000119896G2486611                       èéðøâ                  æâúîùá àåáî                                                       4         íéìùåøé                                           0001293746002645052300000000000542398010033695917000000000                                                            01000001               0000000000           001057557                                                                                                                                                                 Z
13300000132020600T000119896G2486611                                20092010                    00000000000000250000256                    Ygranitgez          Z
13400000133010600T000106984G2303117                      ïîôåà÷                 éçöáåìå÷åñ                                                         61        åôé-áéáà ìú                                       0000162284077708880800000000000524628091027231448000000000                                                            01000001               0000000000           001057558                                                                                                                                                                 Z
13500000134020600T000106984G2303117                                20092010        00E06FBEA22E00000000000000250000256          N1        Ykaufman30          Z
13600000135011600T000101005G2308405                     ãðåîâéæ               ïîèåøåäéìà éøåö úéá                                                  26        åôé-áéáà ìú                                       0000069122003642793000000000000544684396015570633000000000                                                            01000001               0000000000           001057559                                                                                                                                                                 Z
13700000136021600T000101005G2308405                                20092010        00E06F390C6200000000000001200001000          N1        Nmundo57            Z
13800000137010600T060164570G2605359                     øãðñëìà           ïééèùðæåøñøô                                                             9         úìéà                                              0000088074000000000000000000000545725860328815485000000000                                                            01000001               0000000000           001057560                                                                                                                                                                 Z
13900000138020600T060164570G2605359                                20092010        0011E33DC9D400000000000000250000256                    Yar58686            Z
14000000139010600T060164570G2605359                     øãðñëìà           ïééèùðæåøñøô                                                             9         úìéà                                              0000088074000000000000000000000545725860328815485000000000                                                            01000001               0000000000           001057561                                                                                                                                                                 Z
14100000140020600T060164570G2605359                                20092010        0011E33DC9D400000000000000075000096                    Yar58686            Z
14200000141010100T000000000G2319695                      äéìæåø               àøéôùáìåã                                                            22        àçéùøú-úåìòî                                      0000100000004997567700000000000546244035307157073000000000                                                            01000001               0000000000           001057562                                                                                                                                                                 Z
14300000142020100T000000000G2319695                                20092010                    00000000000000250000256          N1        Ykerenaba           Z
14400000143010600T041172214G2320257                      ãéðåàì             õéáåðéæåñéæ                                                            40        äééìöøä                                           0002446230003618589900000000000508155971321773921000000000                                                            01000001               0000000000           001057563                                                                                                                                                                 Z
14500000144020600T041172214G2320257                                20092010        00E06FDF9C2400000000000000250000256          N1        Yleonid.z           Z
14600000145010600T040322442G2326561                      äðàéèè              ïåãðåìì÷ãéç                                                           6         ãåì                                               0001471476008915067100000000000523624404307134601000000000                                                            01000001               0000000000           001057564                                                                                                                                                                 Z
14700000146020600T040322442G2326561                                20092010        00E06FA77BFA00000000000000250000256                    Ylondont            Z
14800000147010600T040322442G2326561                      äðàéèè              ïåãðåìì÷ãéç                                                           6         ãåì                                               0001471476008915067100000000000523624404307134601000000000                                                            01000001               0000000000           001057565                                                                                                                                                                 Z
14900000148020600T040322442G2326561                                20092010        00E06FA77BFA00000000000000500000512                    Ylondont            Z
15000000149010600T015637425G2345106                        øéîú                 ïæçäãåäé ïá                                                        142       åôé-áéáà ìú                                       0001063402000000000000000000000528872770035664770000000000                                                            01000001               0000000000           001057566                                                                                                                                                                 Z
15100000150020600T015637425G2345106                                20092010        0011E350136600000000000000250000256          N8        Ytamhaz             Z
15200000151010600T000000000G2345655                      äðìèáñ                 áøòíéøôà øåö                                                       33        ïåì÷ùà                                            0003078235000000000000000000000543012716310523980000000000                                                            01000001               0000000000           001057567                                                                                                                                                                 Z
15300000152020600T000000000G2345655                                20092010                    00000000000000250000256          N1        Ybella23            Z
15400000153010100T000000000G2934078                        äéòø                øöìîéøùú                                                            6         ïéòéãåî                                           0000471723000000000000000000000524238806303752075000000000                                                            01000001               0000000000           001057568                                                                                                                                                                 Z
15500000154020100T000000000G2934078                                20092010                    00000000000000150000150                    Ymeltser            Z
15600000155010600T000000000G2934078                        äéòø                øöìîéøùú                                                            6         ïéòéãåî                                           0000471723000000000000000000000524238806303752075000000000                                                            01000001               0000000000           001057569                                                                                                                                                                 Z
15700000156020600T000000000G2934078                                20092010                    00000000000000250000256                    Ymeltser            Z
15800000157010600T000218621G2378144                         éìø               ïééì÷ïåèøé÷ä                                                         6         íéîåãà äìòî                                       0001198554002656945200000000000508807393040665044000000000                                                            01000001               0000000000           001057570                                                                                                                                                                 Z
15900000158020600T000218621G2378144                                20092010        0011E3506F8500000000000000700000700                    Ykleinr             Z
16000000159010600T007774152G2399233                         äìà          é÷ñáåðåñå÷áøä íéñð ÷çöé                                                   11        ïåìåç                                             0002458508072212126300000000000544323520307224493000000000                                                            01000001               0000000000           001057571                                                                                                                                                                 Z
16100000160020600T007774152G2399233                                20092010                    00000000000001200001000                    Yal-mi              Z
16200000161010600T010908423G2402087                       ïååéñ                éøô÷íúåé êøã                                                        1114      úìéà                                              0002588000008637409700000000000547253455065742371000000000                                                            01000001               0000000000           001057572                                                                                                                                                                 Z
16300000162020600T010908423G2402087                                20092010        00909C01A4A200000000000000500000500                    Ysivank04           Z
16400000163010600T010908423G2402087                       ïååéñ                éøô÷íúåé êøã                                                        1114      úìéà                                              0002588000008637409700000000000547253455065742371000000000                                                            01000001               0000000000           001057573                                                                                                                                                                 Z
16500000164020600T010908423G2402087                                20092010        00909C01A4A200000000000000075000096                    Ysivank04           Z
16600000165010100T000000000G2933953                       äðéøî              õéùáéìäèñå÷à ìàéøåà                                                   1         åôé-áéáà ìú                                       0001666083000000000000000000000526276119303835532000000000                                                            01000001               0000000000           001057574                                                                                                                                                                 Z
16700000166020100T000000000G2933953                                20092010                    00000000000000150000150                    Ygribi65            Z
16800000167010600T000000000G2933953                       äðéøî              õéùáéìäèñå÷à ìàéøåà                                                   1         åôé-áéáà ìú                                       0001666083000000000000000000000526276119303835532000000000                                                            01000001               0000000000           001057575                                                                                                                                                                 Z
16900000168020600T000000000G2933953                                20092010                    00000000000000250000256                    Ygribi65            Z
17000000169010600T040292722G2425685                      äðàéèè              øàéì÷ùøâøá ãåã                                                        4         ïåì÷ùà                                            0002978211072211442800000000000548001763323355164000000000                                                            01000001               0000000000           001057576                                                                                                                                                                 Z
17100000170020600T040292722G2425685                                20092010                    00000000000000150000150                    Ytina09             Z
17200000171010600T040292722G2425685                      äðàéèè              øàéì÷ùøâøá ãåã                                                        4         ïåì÷ùà                                            0002978211072211442800000000000548001763323355164000000000                                                            01000001               0000000000           001057577                                                                                                                                                                 Z
17300000172020600T040292722G2425685                                20092010                    00000000000000250000256                    Ytina09             Z
17400000173010600T060409254G2768715                        á÷òé               éà÷øá                                                                36        äôåèð äôöî                                        0000015295004678061400000000000547419491046241907000000000                                                            01000001               0000000000           001057578                                                                                                                                                                 Z
17500000174020600T060409254G2768715                                20092010                    00000000000000500000500          M4        Ybarkaij            Z
17600000175010600T040354603G2430866                        øéîú                äëìîïáåàø                                                           50        ïåì÷ùà                                            0000178567000000000000000000000522932664025191537000000000                                                            01000001               0000000000           001057579                                                                                                                                                                 Z
17700000176020600T040354603G2430866                                20092010                    00000000000000075000096                    Ytamirm60           Z
17800000177010100T000000000G2933900                        øéàé               ïâìåàéìàøùéã                                                         21        äôéç                                              0000334333004959178600000000000524584888039964671000000000                                                            01000001               0000000000           001057580                                                                                                                                                                 Z
17900000178020100T000000000G2933900                                20092010                    00000000000000075000096                    Yyair_ol            Z
18000000179010600T060332407G2708831                        ìééà                íåøîíã÷                                                             51        íäåù                                              0000060850003979309900000000000549340242032189599000000000                                                            01000001               0000000000           001057581                                                                                                                                                                 Z
18100000180020600T060332407G2708831                                20092010                    00000000000000150000150          M4        Yeyal.ma            Z
18200000181010600T015762848G2459380                       äæéìò              éãåð'æïìå÷ðéì                                                         9         åôé-áéáà ìú                                       0001567134000000000000000000000542431990011321692000000000                                                            01000001               0000000000           001057582                                                                                                                                                                 Z
18300000182020600T015762848G2459380                                20092010        00189B39BAF500000000000000500000512                    Yali79              Z
18400000183011600T000000000G2460643                       äðéøî           áåîéâøáéàõéøæî éùåã÷                                                     6         ãåì                                               0000171249008920246000000000000507940210306681016000000000                                                            01000001               0000000000           001057583                                                                                                                                                                 Z
18500000184021600T000000000G2460643                                20092010                    00000000000000250000256          N1        Nmarina29           Z
18600000185010100T000000000G2933989                       éùéáà                éøôë                                                                          íéôùø                                             0000010905004606517000000000000547860210051381655000000000                                                            01000001               0000000000           001057584                                                                                                                                                                 Z
18700000186020100T000000000G2933989                                20092010                    00000000000000500000512                    Ycafrenv            Z
18800000187010600T000483766G2473713                         éìè              ñåàøèùúåöøà òáøà                                                      13        åôé-áéáà ìú                                       0000062486077523090000000000000508675505040337636000000000                                                            01000001               0000000000           001057585                                                                                                                                                                 Z
18900000188020600T000483766G2473713                                20092010        00080E0BBE4E00000000000000250000256                    Ytalistrauss        Z
19000000189010600T041097230G2488385                        áøåæ           áåìáèñéîîìöøä                                                            68        äåå÷ú çúô                                         0000049435077780732100000000000526920257321442824000000000                                                            01000001               0000000000           001057586                                                                                                                                                                 Z
19100000190020600T041097230G2488385                                20092010                    00000000000000250000256          N1        Yzorb               Z
19200000191011600T060342904G2770244                        óñåé              äñéååñêøã ïåéøåâ ïá                                                   30   à1   úåáåçø                                            0000376390008946256600000000000503332691023652688000000000                                                            01000001               0000000000           001057587                                                                                                                                                                 Z
19300000192021600T060342904G2770244                                20092010                    00000000000001200001000                    Yyosefswi           Z
19400000193010600T015606008G2720929                        úðéø                éâåçéìéæøá                                                          7         åôé-áéáà ìú                                       0000065113077917009700000000000545718870032872665000000000                                                            01000001               0000000000           001057588                                                                                                                                                                 Z
19500000194020600T015606008G2720929                                20092010                    00000000000000250000256                    Yrinat571           Z
19600000195010600T041410434G2846739                       íéøéî                éöìåúéæä                                                            55        úéðøåà                                            0000044813077755195300000000000504360232001477314000000000                                                            01000001               0000000000           001057589                                                                                                                                                                 Z
19700000196020600T041410434G2846739                                20092010                    00000000000000250000256          N1        Ymiryamv11          Z
19800000197010600T000000000G2600933                        åãåã               ìàéåîêåìá                                                            25        åôé-áéáà ìú                                       0000164161000000000000000000000542324460038402673000000000                                                            01000001               0000000000           001057590                                                                                                                                                                 Z
19900000198020600T000000000G2600933                                20092010                    00000000000001200001000                    Ynoam2710           Z
20000000199011600T041450523G2503277                         éúð           'õéáå÷ñåîõ"ù                                                             8         íéìùåøé                                           0000094267000000000000000000000542889664043115211000000000                                                            01000001               0000000000           001057591                                                                                                                                                                 Z
20100000200021600T041450523G2503277                                20092010                    00000000000000500000512                    Ylamaken            Z
20200000201010600T060031476G27222                           éðã                åôåìéáåáå÷                                                          4    5    íéìùåøé                                           0000096757002641012200000000000506221508006168181000000000                                                            01000001               0000000000           001057592                                                                                                                                                                 Z
20300000202020600T060031476G27222                                  20092010        00080E08DDE200000000000000500000512                    Yyaronl_SML         Z
20400000203010600T000122752G70346                         øéôåà               ïéøâðäòáâä éðô                                                       17        ïâ úîø                                            0000852534003751579200000000000542111134056132905000000000                                                            01000001               0000000000           001057593                                                                                                                                                                 Z
20500000204020600T000122752G70346                                  20092010        00080E11D31800000000000000150000150                    Ynagrin_SML         Z
20600000205011600T000122752G70346                         øéôåà               ïéøâðäòáâä éðô                                                       17        ïâ úîø                                            0000852534003751579200000000000542111134056132905000000000                                                            01000001               0000000000           001057594                                                                                                                                                                 Z
20700000206021600T000122752G70346                                  20092010        00080E11D31800000000000000250000256                    Ynagrin_SML         Z
20800000207010600T040331305G76112                          1æøà               õøååùäëìîä øúñà                                                      36        ïéòéãåî                                           0000371728008971855200000000000545664798029506433000000000                                                            01000001               0000000000           001057595                                                                                                                                                                 Z
20900000208020600T040331305G76112                                  20092010                    00000000000000250000256                    Yerda_SML           Z
21000000209011600T040331305G76112                          1æøà               õøååùäëìîä øúñà                                                      36        ïéòéãåî                                           0000371728008971855200000000000545664798029506433000000000                                                            01000001               0000000000           001057596                                                                                                                                                                 Z
21100000210021600T040331305G76112                                  20092010                    00000000000000700000700                    Yerda_SML           Z
21200000211010600T000391243G102128                          éãâ               øåèøáíéìçðúîä                                                        6         ïåøùä ãåä                                         0000045306077210067300000000000544798941056528466000000000                                                            01000001               0000000000           001057597                                                                                                                                                                 Z
21300000212020600T000391243G102128                                 20092010        000E5C04C09C00000000000001200001000                    Nbartur_SML         Z
21400000213010500T000000000G2656913                                   ÷çöé ñåä ã"åò51276 åôé-áéáà ìú                     47 ú"ô êøã                                                                            0000000000000000000000356211360097715788070650437   äìàøùé                ìåàù                                        02000001               0000000000           001057598           51276 åôé-áéáà ìú                     47 ú"ô êøã                           51276 åôé-áéáà ìú                     47 ú"ô êøã                           Z
21500000214020500T000000000G2656913                                2009201020092010            00000000000000250000256                    Bcbfixhoss          Z
21600000215011600T007414990G137346                         ÷çöé                 éåñ51824 äéñãøô               5 íéøãää 507.ã.ú                                                                                 0000000000009894587400000000000505324398533334108000000000                                                            01000001               0000000000           001057599                                                                                                                                                                 Z
21700000216021600T007414990G137346                                 20092010        00D059C21BD800000000000000250000256                    Ysvyitz_SML         Z
21800000217010600T000000000G1056219                       ïåòîù                àéáìïîùéøô                                                          45        åôé-áéáà ìú                                       0000364395003523109800000000000528708911056068125000000000                                                            01000001               0000000000           001057600                                                                                                                                                                 Z
21900000218020600T000000000G1056219                                20092010                    00000000000000075000096                    Ygvanim45_SML       Z
22000000219010500T000000000G162643                   ïéøà÷å äùî            ïéèùðåøáøçùä                                                            4    0    äåå÷ú çúô                                         0000049321003917019900000000000505205345001502574000000000                                                            01000001               0000000000           001057601                                                                                                                                                                 Z
22100000220020500T000000000G162643                                 2009201020092010            00000000000001200001000                    Ybronsten_SML       Z
22200000221010600T007401137G177441                      ãéðåàéì             áåðøéîñéëàìî                                                           14        øåëøë-äðç ñãøô                                    0000437056004627186100000000000547500639310885132000000000                                                            01000001               0000000000           001057602                                                                                                                                                                 Z
22300000222020600T007401137G177441                                 20092010        00080E618AEA00000000000000150000150                    Ytania1202_SML      Z
22400000223011600T007401137G177441                      ãéðåàéì             áåðøéîñéëàìî                                                           14        øåëøë-äðç ñãøô                                    0000437056004627186100000000000547500639310885132000000000                                                            01000001               0000000000           001057603                                                                                                                                                                 Z
22500000224021600T007401137G177441                                 20092010        00080E618AEA00000000000000250000256                    Ytania1202_SML      Z
22600000225010600T000000000G197807                        ïåòîù                øøåôåäéðúð ïúðåé                                                    10        ãåì                                               0000071282008924596900000000000505407160004353090000000000                                                            01000001               0000000000           001057604                                                                                                                                                                 Z
22700000226020600T000000000G197807                                 20092010                    00000000000000250000256                    Yfurer49_SML        Z
22800000227011600T000000000G197807                        ïåòîù                øøåôåäéðúð ïúðåé                                                    10        ãåì                                               0000071282008924596900000000000505407160004353090000000000                                                            01000001               0000000000           001057605                                                                                                                                                                 Z
22900000228021600T000000000G197807                                 20092010                    00000000000000500000512                    Yfurer49_SML        Z
23000000229010600T000000000G2933485                        ÷çöé                 øäáíééç áå÷ñì                                                      2         äôéç                                              0000034950004825256400000000000506422131062879101000000000                                                            01000001               0000000000           001057606                                                                                                                                                                 Z
23100000230020600T000000000G2933485                                20092010                    00000000000000250000256                    Ynoambe             Z
23200000231010600T000000000G2933485                        ÷çöé                 øäáíééç áå÷ñì                                                      2         äôéç                                              0000034950004825256400000000000506422131062879101000000000                                                            01000001               0000000000           001057607                                                                                                                                                                 Z
23300000232020600T000000000G2933485                                20092010                    00000000000000075000096                    Ynoambe             Z
23400000233011600T000153520G250339                         ÷çöé              ïîèëéøéåìä äãåäé                                                      35        ïåéöì ïåùàø                                       0000775302077883219200000000000578152755038608519000000000                                                            01000001               0000000000           001057608                                                                                                                                                                 Z
23500000234021600T000153520G250339                                 20092010        00E06F3F87DA00000000000000500000512                    Yrihtman_SML        Z
23600000235010700T000000000G2785827                            ìáåä éúåøù ì÷ãä .ù.ãíåìäéä ìåòùî                                                    19        ïåìåç                                             00000586780000000000003556172205744404042785827     +éèåî          ìééîñá áåéè                                        02000001               0000000000           001057609                                      19                                                                         19                                              Z
23700000236020700T000000000G2785827                                20092010                    00000000000001200001000                    Ydekeltal           Z
23800000237010100T000000000G274546                         ÷éøà              åðãìåèáåùé øàù                                                        54        ïåì÷ùà                                            0000078498008673336300000000000522802808024015513000000000                                                            01000001               0000000000           001057610                                                                                                                                                                 Z
23900000238020100T000000000G274546                                 20092010                    00000000000001200001000                    Yarikxx_SML         Z
24000000239010600T000450528G281974                          éìè            õéáåøèð÷1 äøéã 7                                                        7         ïéòéãåî                                           0000171700077201207100000000000544343433304403462000000000                                                            01000001               0000000000           001057611                                                                                                                                                                 Z
24100000240020600T000450528G281974                                 20092010        00080EA5977E00000000000001200001000                    Ntd2306_SML         Z
24200000241010600T010919423G292198                       äðàæåñ            øåàáðôéùúåøîö                                                           2         äéìöøä                                            0005346424009955135200000000000099551352015119043000000000                                                            01000001               0000000000           001057612                                                                                                                                                                 Z
24300000242020600T010919423G292198                                 20092010        00080EAACB6800000000000000250000256                    Ysuschi_SML         Z
24400000243010600T000000000G330682                        ïåùøâ             ïéøîæåøìåøéáâ ïáà                                                      96        åôé-áéáà ìú                                       0000064046003674069500000000000544560657051557536000000000                                                            01000001               0000000000           001057613                                                                                                                                                                 Z
24500000244020600T000000000G330682                                 20092010                    00000000000001200001000                    Yrozmar1_SML        Z
24600000245010600T041541710G2580843                      éâøåéâ            áåøçèñéàúåéðìë                                                          2         ìàéøà                                             0000340700003936414600000000000544748264320962921000000000                                                            01000001               0000000000           001057614                                                                                                                                                                 Z
24700000246020600T041541710G2580843                                20092010                    00000000000000300000300                    Ypy9876             Z
24800000247010600T060314236G2697250                       øåâéà              áåãéåãøåôìá                                                           84   à    íé úá                                             0004959631003508111300000000000522603612310493192000000000                                                            01000001               0000000000           001057615                                                                                                                                                                 Z
24900000248020600T060314236G2697250                                20092010                    00000000000001200001000          N1        Nlena_09            Z
25000000249010600T000000000G2561155                                ìëåà éøä úééðãòî21119 íéìùåøé                     23311 .ã.ú                                                                                0000000000000000000000267687610506770301557794419     âìåà                   .                                        02000001               0000000000           001057616           21119 íéìùåøé                     23311 .ã.ú                               21119 íéìùåøé                     23311 .ã.ú                               Z
25100000250020600T000000000G2561155                                20092010                    00000000000001200001000                    Yozls               Z
25200000251010600T010749805G562587                         íéøî                øáîòíìù                                                             16        ïâ úîø                                            0000352215003631304600000000000506680668079380945000000000                                                            01000001               0000000000           001057617                                                                                                                                                                 Z
25300000252020600T010749805G562587                                 20092010        00C0B18A816B00000000000000150000150                    Yambar-m_SML        Z
25400000253011600T000000000G2683409                       ìàéçé              åîç ïáåàãøåð                                                          3         ãåãùà                                             0001577221008854397300000000000508333466026541367000000000                                                            01000001               0000000000           001057618                                                                                                                                                                 Z
25500000254021600T000000000G2683409                                20092010                    00000000000001200001000                    Yye_33              Z
25600000255010600T000957690G591518                        ñéøåã             ìåáúéáàñãøôä                                                           71        úâ úéø÷                                           0000082053077450152900000000000509444649055309207000000000                                                            01000001               0000000000           001057619                                                                                                                                                                 Z
25700000256020600T000957690G591518                                 20092010        000CE52BDBB200000000000001200001000                    Ydoris-a_SML        Z
25800000257010600T007160954G595803                         éáà             éúùðá ïáøéä÷ éùåã÷                                                      33        ïåìåç                                             0000058363003504644000000000000547722955052041357000000000                                                            01000001               0000000000           001057620                                                                                                                                                                 Z
25900000258020600T007160954G595803                                 20092010        00E06F3D4AAA00000000000000150000150                    Yberti1_SML         Z
26000000259010600T000344540G2695983                         éîò               ïîæéåéðéñ                                                            42        òáù øàá                                           0001384749077792201100000000000526053242069072874000000000                                                            01000001               0000000000           001057621                                                                                                                                                                 Z
26100000260020600T000344540G2695983                                20092010                    00000000000001200001000                    Yami641             Z
26200000261010600T060300458G614524                       øåè÷éå            å÷ðãøéáñãåã ñåëøî                                                       5         òáù øàá                                           0000184420000000000000000000000546200407321718124000000000                                                            01000001               0000000000           001057622                                                                                                                                                                 Z
26300000262020600T060300458G614524                                 20092010        00237459A4D200000000000001200001000          N1        Yviktor18202_SML    Z
26400000263011600T007495974G630877                      øéîéãìå            ø÷ðì÷ñåøíçì úéá                                                         7         ïåìåç                                             0000758483000000000000000000000526528767321001984000000000                                                            01000001               0000000000           001057623                                                                                                                                                                 Z
26500000264021600T007495974G630877                                 20092010        00E06F95A03400000000000001200001000                    Nroskal_SML         Z
26600000265010600T015676535G655056                         íéøî             ïîøååøáïîëéô                                                           12        åôé-áéáà ìú                                       0004769027003699088400000000000547939919041697517000000000                                                            01000001               0000000000           001057624                                                                                                                                                                 Z
26700000266020600T015676535G655056                                 20092010        00E06FA814C600000000000000250000256                    Ym-braver_SML       Z
26800000267011600T007374438G668431                        íïéòð               äðéðôíéøôñ øëåî éìãðî                                                6         äéðúð                                             0001342342009865621100000000000098656211025763129000000000                                                            01000001               0000000000           001057625                                                                                                                                                                 Z
26900000268021600T007374438G668431                                 20092010        00E06FAA0BA000000000000001200001000                    Nsar-22_SML         Z
27000000269010100T000000000G2934049                        äðìé            áåðîåæøàïéìé ãåã                                                        73        òáù øàá                                           0000084837008649323100000000000508577443321930224000000000                                                            01000001               0000000000           001057626                                                                                                                                                                 Z
27100000270020100T000000000G2934049                                20092010                    00000000000000075000096                    Yelena419           Z
27200000271010600T000000000G2934049                        äðìé            áåðîåæøàïéìé ãåã                                                        73        òáù øàá                                           0000084837008649323100000000000508577443321930224000000000                                                            01000001               0000000000           001057627                                                                                                                                                                 Z
27300000272020600T000000000G2934049                                20092010                    00000000000000250000256                    Yelena419           Z
27400000273010600T010977160G713625                      ìèé'öåà               äðàéãäéøà ìæî                                                        12        íéìùåøé                                           0000497831002540046100000000000544755746317492585000000000                                                            01000001               0000000000           001057628                                                                                                                                                                 Z
27500000274020600T010977160G713625                                 20092010        00E06F9098D200000000000000250000256          N1        Yuchiteld_SML       Z
27600000275011600T000000000G746422                      ïöåà÷ùî                ïðåøïåìéà ñçðô                                                      7    à'   ïåìåç                                             0000358459003552382100000000000526126209032402455000000000                                                            01000001               0000000000           001057629                                                                                                                                                                 Z
27700000276021600T000000000G746422                                 20092010                    00000000000001200001000                    Yrika_ron_SML       Z
27800000277010600T041219275G766218                          äøù           éåìä ÷çöé                                                                26        íçð                                               0000099801002991321000000000000029913210050864099000000000                                                            01000001               0000000000           001057630                                                                                                                                                                 Z
27900000278020600T041219275G766218                                 20092010        00080E0BF52400000000000000250000256          N1        Ysaray10_SML        Z
28000000279010600T000308524G1021089                      ÷éøáé÷                úáéìíéðùåùä                                                         2         äéìöøä                                            0000246498077764403200000000000505702132034573857000000000                                                            01000001               0000000000           001057631                                                                                                                                                                 Z
28100000280020600T000308524G1021089                                20092010        0011E3D87E1900000000000001200001000                    Ykastrodl_SML       Z
28200000281010100T000000000G1021788                     ïîèçàøú                äøåéúåðåéöä êøã                                                     50        ìàéøà                                             0000340700003906774800000000000544324102308912104000000000                                                            01000001               0000000000           001057632                                                                                                                                                                 Z
28300000282020100T000000000G1021788                                20092010                    00000000000000300000150                    Nkristy18_SML       Z
28400000283010600T000000000G1047998                      ìàåðîà                ïéùéíéðçúåú                                                         6    á    àáñ øôë                                           0000544537009767598900000000000547504916015768484000000000                                                            01000001               0000000000           001057633                                                                                                                                                                 Z
28500000284020600T000000000G1047998                                20092010                    00000000000000150000150                    Neman-7_SML         Z
28600000285011600T000378831G1052337                    íøå úøôà                éøâúáâðä                                                            18        ìàéøà                                             0000240700000000000000000000000506976418032315996000000000                                                            01000001               0000000000           001057634                                                                                                                                                                 Z
28700000286021600T000378831G1052337                                20092010        009064D62C9000000000000000500000512                    Yramt75_SML         Z
28800000287011600T000000000G2933714                        ïåùù               éìáøàïîöééå íééç `ãù                                                 78        ïé÷öåî úééø÷                                      0000526393004844288200000000000547744878046260238000000000                                                            01000001               0000000000           001057635                                                                                                                                                                 Z
28900000288021600T000000000G2933714                                20092010                    00000000000000250000256          M5        Nsas78              Z
29000000289011600T000000000G1066066                        ïîìæ                 øçùïéö ìçð                                                         3         äøãç                                              0001538236000000000000000000000523363783073185449000000000                                                            01000001               0000000000           001057636                                                                                                                                                                 Z
29100000290021600T000000000G1066066                                20092010                    00000000000000250000256                    Nzalmn46_SML        Z
29200000291011600T041107369G1075171                       ïåøäà                óñåéã"áç                                                            6         äåå÷ú çúô                                         0000249584077933003500000000000505222660025023227000000000                                                            01000001               0000000000           001057637                                                                                                                                                                 Z
29300000292021600T041107369G1075171                                20092010        00080EA57BEE00000000000001000001000                    Ysimay4_SML         Z
29400000293010600T008127042G2516682                      äðìèáñ             áåìàëéîá÷òé ïîëéô                                                      3         ïåìåç                                             0001258390000000000000000000000546575996323326660000000000                                                            01000001               0000000000           001057638                                                                                                                                                                 Z
29500000294020600T008127042G2516682                                20092010                    00000000000000250000256                    Ysw8713             Z
29600000295010600T041474631G2518256                       äñéøì               ñéðøôéìúôð                                                           23        íéìùåøé                                           0004193507000000000000000000000546325375313985640000000000                                                            01000001               0000000000           001057639                                                                                                                                                                 Z
29700000296020600T041474631G2518256                                20092010                    00000000000001200001000          N1        Ylarik31            Z
29800000297010600T008128279G2518800                                     àáàáâà ìèéî`ãù ïîöéå                                                       32        äéðúð                                             0000342251000000000000000000000503013560046228177     ìèéî              àáàáâà                                        02000001               0000000000           001057640                                      32                                                                         32                                              Z
29900000298020600T008128279G2518800                                20092010        001A667D3A9400000000000000250000256                    Ymeitalaga          Z
30000000299010600T000000000G2522336                       äéìèð              å÷ðãåøïåîöò                                                           450       úéìéò úøöð                                        0000417651077750169000000000000546873717314582685000000000                                                            01000001               0000000000           001057641                                                                                                                                                                 Z
30100000300020600T000000000G2522336                                20092010                    00000000000000250000256                    Yaf556              Z
30200000301010100T041504885G2547603                       äìééà              øðæåàôíéî éâìô                                                        24        áåùé øàù                                          0000012240000000000000000000000523594787039026943000000000                                                            01000001               0000000000           001057642                                                                                                                                                                 Z
30300000302020100T041504885G2547603                                20092010                    00000000000000150000150                    Yayala1133          Z
30400000303010600T030676902G2569432                      äðçàøñ                íäãà55961 òéôé                       494 .ã.ú                                                                                   0000000000004655913800465591380548040035034849190000000000                                                            01000001               0000000000           001057643                                                                                                                                                                 Z
30500000304020600T030676902G2569432                                20092010        0011E33D7C6400000000000001200001000                    Yadamser23          Z
30600000305010100T015578325G2598751                      åäéòùé                 äâðïåéöò ùåâ                                                       26        íééúòáâ                                           0000353392003731121800000000000544509695004527446000000000                                                            01000001               0000000000           001057644                                                                                                                                                                 Z
30700000306020100T015578325G2598751                                20092010        00E06FA82C7600000000000000250000256                    Yalmogyossi         Z
30800000307010600T010280819G2587668                        äøéî               ïèìåñøæòìà ãåã                                                       23        úåáåçø                                            0002576386000000000000000000000545440089053238333000000000                                                            01000001               0000000000           001057645                                                                                                                                                                 Z
30900000308020600T010280819G2587668                                20092010                    00000000000000250000256          N1        Ymira0601           Z
31000000309010100T000000000G2934009                        äøîú               èñåøôáåøç                                                            7         øîåò                                              0000084965000000000000000000000504202037015701311000000000                                                            01000001               0000000000           001057646                                                                                                                                                                 Z
31100000310020100T000000000G2934009                                20092010                    00000000000000500000512                    Yt1704t             Z
31200000311010600T000000000G2599288                     éàìå÷éð               áåöøâéåìä äãåäé                                                      20        ïåéöì ïåùàø                                       0000775300000000000000000000000507075170326819422000000000                                                            01000001               0000000000           001057647                                                                                                                                                                 Z
31300000312020600T000000000G2599288                                20092010                    00000000000000250000256                    Ynlgrezov           Z
31400000313010600T000000000G2933816                      úéðøåà               øåîìèäìàä ìéáù                                                       61        äééøäð                                            0000422424077406016000000000000525223464029409596000000000                                                            01000001               0000000000           001057648                                                                                                                                                                 Z
31500000314020600T000000000G2933816                                20092010                    00000000000000150000150                    Ytalmoro            Z
31600000315010600T000000000G2933816                      úéðøåà               øåîìèäìàä ìéáù                                                       61        äééøäð                                            0000422424077406016000000000000525223464029409596000000000                                                            01000001               0000000000           001057649                                                                                                                                                                 Z
31700000316020600T000000000G2933816                                20092010                    00000000000000075000096                    Ytalmoro            Z
31800000317010600T060201334G2628728                          ìè            äãåäé ïáøôëä                                                            11        åðåà úééø÷                                        0003555525077345094100000000000547353197024326274000000000                                                            01000001               0000000000           001057650                                                                                                                                                                 Z
31900000318020600T060201334G2628728                                20092010                    00000000000000500000512                    Ytby00              Z
32000000319010600T060210660G2632912                        äøéî              éîéøéàïåéö úáéù                                                       10        ïåø÷ò úéø÷                                        0000076920008941261800000000000523807710053393989000000000                                                            01000001               0000000000           001057651                                                                                                                                                                 Z
32100000320020600T060210660G2632912                                20092010                    00000000000000250000256                    Ylian89             Z
32200000321010600T060191015G2635558                         éúð                é÷éåäîìù øä                                                         2         úìéà                                              0000488000000000000000000000000502697838058439282000000000                                                            01000001               0000000000           001057652                                                                                                                                                                 Z
32300000322020600T060191015G2635558                                20092010                    00000000000000250000256          N1        Ynatizqri           Z
32400000323011600T060248672G2652398                      íåéèøà               íéñååâåøúàä                                                          6         øåëøë-äðç ñãøô                                    0000437080000000000000000000000543363480321790636000000000                                                            01000001               0000000000           001057653                                                                                                                                                                 Z
32500000324021600T060248672G2652398                                20092010                    00000000000000250000250          L6        Nvasim738           Z
32600000325010100T000000000G2682309                        ìéìç                áåéà51883 øñééî                         1 .ã.ú                                                                                  0000000000077329486200000000000526744246321482382000000000                                                            01000001               0000000000           001057654                                                                                                                                                                 Z
32700000326020100T000000000G2682309                                20092010                    00000000000000150000150                    Ykhilil             Z
32800000327010600T060297421G2683213                       ïéìå÷                 øôùãåå`âãåå                                                        1         íéìùåøé                                           0000093108000000000000000000000526935375332330810000000000                                                            01000001               0000000000           001057655                                                                                                                                                                 Z
32900000328020600T060297421G2683213                                20092010        001FE2B14F4200000000000001200001000                    Ycolinshaper        Z
33000000329010600T060209926G2687252                        ìãðî             ïîøáåìâíéðçðöä                                                         12        ãåì                                               0001571316077446031300000000000526674433038816831000000000                                                            01000001               0000000000           001057656                                                                                                                                                                 Z
33100000330020600T060209926G2687252                                20092010        001E46B7AA5C00000000000000150000150                    Yhadasg20           Z
33200000331010600T060309930G2691867                       éîåìù              êìîéìà                                                                179       õéöé                                              0000076840000000000000000000000504423355300947330000000000                                                            01000001               0000000000           001057657                                                                                                                                                                 Z
33300000332020600T060309930G2691867                                20092010                    00000000000000250000256                    Yshlomi2010         Z
33400000333010600T010209655G2703669                       úéøåã               ø÷éøùøäãú                                                            4         ãøò                                               0000389057008995375400000000000578126488029599206000000000                                                            01000001               0000000000           001057658                                                                                                                                                                 Z
33500000334020600T010209655G2703669                                20092010                    00000000000000250000256          N1        Ydorit_eli          Z
33600000335010600T060332337G2708773                       éøãðà           äöéðáéæåøïòðë øä                                                         7         ãåãùà                                             0001677722000000000000000000000546513655321954406000000000                                                            01000001               0000000000           001057659                                                                                                                                                                 Z
33700000336020600T060332337G2708773                                20092010        001E46AB88B200000000000000500000512          N1        Yandrey2810         Z
33800000337010600T060335051G2711108                        úøôà               øðáéàìàøä                                                            22        äôéç                                              0000434555000000000000000000000549980780031115645000000000                                                            01000001               0000000000           001057660                                                                                                                                                                 Z
33900000338020600T060335051G2711108                                20092010                    00000000000000150000150          M4        Yeiznerye           Z
34000000339010600T060337942G2713483                      äðìèáñ               ãåîìîïåéö øòù                                                        14        ïåìåç                                             0000858482000000000000000000000546608944314587452000000000                                                            01000001               0000000000           001057661                                                                                                                                                                 Z
34100000340020600T060337942G2713483                                20092010        001E46B8029C00000000000000250000256          N1        Ysvetlana_m         Z
34200000341010600T000000000G2729642                        éòåø                 ïãôùåøáä                                                           86        äðéîéðá                                           0000030500077704447300000000000777044473016447062000000000                                                            01000001               0000000000           001057662                                                                                                                                                                 Z
34300000342020600T000000000G2729642                                20092010                    00000000000000250000256                    Ypadan23            Z
34400000343010600T000000000G2729642                        éòåø                 ïãôùåøáä                                                           86        äðéîéðá                                           0000030500077704447300000000000777044473016447062000000000                                                            01000001               0000000000           001057663                                                                                                                                                                 Z
34500000344020600T000000000G2729642                                20092010                    00000000000000075000096                    Ypadan23            Z
34600000345010500T007138910G2730446                       éìøåà               ïåøäàïéøãäðñä                                                        38        ïåìåç                                             0000458583077556148400000000000526244834069858322000000000                                                            01000003               0000000000           001057664                                                                                                                                                                 Z
34700000346020500T007138910G2730446                                2009201020092010            00000000000000150000150                    Yorlyah             Z
34800000347011600T060357456G2730759                       ãîçåî               éæàâç11803 äøîè                    198   .ã.ú                                                                                    0000000000072200208000000000000508357296059423848000000000                                                            01000001               0000000000           001057665                                                                                                                                                                 Z
34900000348021600T060357456G2730759                                20092010        000E5C44640C00000000000000250000256          N1        Nmohamadg           Z
35000000349010600T000000000G2738770                       éìøåà                åãøôïôâä                                                            3         á÷òé øàá                                          0001670300000000000000000000000502582589300609450000000000                                                            01000001               0000000000           001057666                                                                                                                                                                 Z
35100000350020600T000000000G2738770                                20092010                    00000000000000150000150                    Yliorpardo          Z
35200000351010600T000000000G2738770                       éìøåà                åãøôïôâä                                                            3         á÷òé øàá                                          0001670300000000000000000000000502582589300609450000000000                                                            01000001               0000000000           001057667                                                                                                                                                                 Z
35300000352020600T000000000G2738770                                20092010                    00000000000000500000512                    Yliorpardo          Z
35400000353010100T000000000G2751539                        éðåé                  íìã"à ïåãøåâ                                                      4         äôéç                                              0000032764004832382500000000000506651788039925102000000000                                                            01000001               0000000000           001057668                                                                                                                                                                 Z
35500000354020100T000000000G2751539                                20092010                    00000000000000150000150                    Yyonilam            Z
35600000355010600T060146731G2780119                  éãåàå ïåéñ              ïåø÷åùíéçàä é÷ñð`öìéîñ                                                17        ïåéöì ïåùàø                                       0000075233072232288800000000000523232690039845995000000000                                                            01000001               0000000000           001057669                                                                                                                                                                 Z
35700000356020600T060146731G2780119                                20092010                    00000000000000150000150                    Ysiv99              Z
35800000357010600T060396971G2759907                        äðìé             å÷ðáéø÷ñåèåìä áéúð                                                     9         ìàéîøë                                            0002000000000000000000000000000507996646332379841000000000                                                            01000001               0000000000           001057670                                                                                                                                                                 Z
35900000358020600T060396971G2759907                                20092010                    00000000000000250000256          N1        Yelena.209          Z
36000000359010600T041478916G2776225                        åãåã                 ñéâïöéð                                                            14        äãåäé øåà                                         0001700000000000000000000000000509349347052327038000000000                                                            01000001               0000000000           001057671                                                                                                                                                                 Z
36100000360020600T041478916G2776225                                20092010                    00000000000000250000256          N1        Yg_david            Z
36200000361011600T060402475G2764050                        éáå÷               áì øááîåìåâ                                                          53   â    ïåìåç                                             0000058382000000000000000000000504700158066059957000000000                                                            01000001               0000000000           001057672                                                                                                                                                                 Z
36300000362021600T060402475G2764050                                20092010                    00000000000000250000256          N1        Nshir.tal           Z
36400000363010600T015690667G2768450                        áâåé                ÷åúîäáåãøå÷ ÷çöé                                                    77        äòáùä øîùî                                        0000050297000000000000000000000546792001066033507000000000                                                            01000001               0000000000           001057673                                                                                                                                                                 Z
36500000364020600T015690667G2768450                                20092010        001E46BD57B400000000000000250000256          N1        Yyogevmatok         Z
36600000365010600T010671715G2776431                     ãðåîééø              øà÷èùááéáù ïéò                                                        49        ïåîø äôöî                                         0000080600008658807200000000000544588072068911445000000000                                                            01000001               0000000000           001057674                                                                                                                                                                 Z
36700000366020600T010671715G2776431                                20092010                    00000000000000250000256          N1        Yneor               Z
36800000367011600T000000000G2775755                       úéîìù                éøãàìàøùé éëìî                                                      7         úåáéúð                                            0000087732008994276700000000000548035100057124224000000000                                                            01000001               0000000000           001057675                                                                                                                                                                 Z
36900000368021600T000000000G2775755                                20092010                    00000000000001200001000                    Nroni2468           Z
37000000369010500T000000000G2772923                        ïãéò                 ïäëïåãøà øä                                                        14        úâ úééø÷                                          0000082223000000000000000000000508898181037714524000000000                                                            01000001               0000000000           001057676                                                                                                                                                                 Z
37100000370020500T000000000G2772923                                2009201020092010            00000000000000250000256          L6        Yidan0309           Z
37200000371010600T000000000G2776085                        øéàî              ïåð ïáóåâðæéã                                                         1         äéðúð                                             0000042405000000000000000000000527711073067645515000000000                                                            01000001               0000000000           001057677                                                                                                                                                                 Z
37300000372020600T000000000G2776085                                20092010                    00000000000000500000512                    Ylimor09l           Z
37400000373010600T000000000G2776262                         ïøò                éàðáïé÷ùéñåà                                                        1    â    äéøáè                                             0000114229077930311600000000000525531071027941574000000000                                                            01000001               0000000000           001057678                                                                                                                                                                 Z
37500000374020600T000000000G2776262                                20092010                    00000000000000250000256                    Neranb1971          Z
37600000375011600T000000000G2776262                         ïøò                éàðáïé÷ùéñåà                                                        1    â    äéøáè                                             0000114229077930311600000000000525531071027941574000000000                                                            01000001               0000000000           001057679                                                                                                                                                                 Z
37700000376021600T000000000G2776262                                20092010                    00000000000001200001000                    Neranb1971          Z
37800000377010600T060418445G2777246                         ïø÷                äìéùìîøëä úðùåù                                                     21        äôéç                                              0000034322004837423400000000000523786756036351708000000000                                                            01000001               0000000000           001057680                                                                                                                                                                 Z
37900000378020600T060418445G2777246                                20092010                    00000000000000250000256                    Ykerenshilo         Z
38000000379010600T060418445G2777246                         ïø÷                äìéùìîøëä úðùåù                                                     21        äôéç                                              0000034322004837423400000000000523786756036351708000000000                                                            01000001               0000000000           001057681                                                                                                                                                                 Z
38100000380020600T060418445G2777246                                20092010                    00000000000000075000096                    Ykerenshilo         Z
38200000381011600T000000000G2778918                                        áåè øåàîâ"ë                                                             18   à    íééúòáâ                                           0000053532000000000000000000000525333323201317120     øåàî                 áåè                                        02000001               0000000000           001057682                                      18                                                                         18                                              Z
38300000382021600T000000000G2778918                                20092010                    00000000000001200001000                    Nmaortov            Z
38400000383010600T000000000G2782480                          ïà               äçåîñúåòéáð                                                          27        ïåéöì ïåùàø                                       0000075670000000000000000000000524042780035722198000000000                                                            01000001               0000000000           001057683                                                                                                                                                                 Z
38500000384020600T000000000G2782480                                20092010                    00000000000000150000150                    Yann                Z
38600000385010600T000000000G2782480                          ïà               äçåîñúåòéáð                                                          27        ïåéöì ïåùàø                                       0000075670000000000000000000000524042780035722198000000000                                                            01000001               0000000000           001057684                                                                                                                                                                 Z
38700000386020600T000000000G2782480                                20092010                    00000000000000250000256                    Yann                Z
38800000387010600T060431136G2783595                        ãååã              éîäøáàêîåñ äéãáåò                                                     13        íéìùåøé                                           0000194526000000000000000000000526562040031791353000000000                                                            01000001               0000000000           001057685                                                                                                                                                                 Z
38900000388020600T060431136G2783595                                20092010                    00000000000000250000256          N1        Ndavid482           Z
39000000389010600T060430164G2786387                     øãðñëìà                èééçøéòöä øîåùä                                                     8         ïåì÷ùà                                            0001478759000000000000000000000522965660309014058000000000                                                            01000001               0000000000           001057686                                                                                                                                                                 Z
39100000390020600T060430164G2786387                                20092010                    00000000000001200001000          N1        Nalechko78          Z
39200000391011600T008106132G2786694                        ñ÷ìà            áééøèéîãáéáà ìú                                                         36        äôéç                                              0000835415000000000000000000000548011426326875143000000000                                                            01000001               0000000000           001057687                                                                                                                                                                 Z
39300000392021600T008106132G2786694                                20092010                    00000000000001200001000          N1        Nalex-dmitriev      Z
39400000393010100T000000000G2933906                       äáéáà             éöøà ïáïåîøç                                                           15        äééøäð                                            0000022205000000000000000000000544780821059188516000000000                                                            01000001               0000000000           001057688                                                                                                                                                                 Z
39500000394020100T000000000G2933906                                20092010                    00000000000000500000512                    Yavivaben           Z
39600000395010600T060442443G2791951                         äðà            íåàáðæåøúøðë                                                            41        ãåãùà                                             0003577700008866027500000000000542026081306295841000000000                                                            01000001               0000000000           001057689                                                                                                                                                                 Z
39700000396020600T060442443G2791951                                20092010                    00000000000001200001000          N1        Yanna7r             Z
39800000397010500T000000000G2808973                         ïøò              íìåùéîúøù äùî                                                         24        øåæà                                              0000158002000000000000000000000574734996037543600000000000                                                            01002003               000000000020102010   001057690                                                                                                                                                                 Z
39900000398020500T000000000G2808973                                2009201020092010            00000000000000150000150                    Yeranm3             Z
40000000399011600T000000000G2933641                äðàéèè ìàëéî          é÷ñáåãåøåáé÷ñðéèåá`æ                                                      27        íé úá                                             0001059445000000000000000000000503859955321936684000000000                                                            01000001               0000000000           001057691                                                                                                                                                                 Z
40100000400021600T000000000G2933641                                20092010                    00000000000001200001000                    Nm0208m             Z
40200000401010600T000000000G2857487                       úøùåà                 äùî`ãù úåàîöòä                                                     21        íé úá                                             0001159376072211188900000000000505481777053004693000000000                                                            01000001               0000000000           001057692                                                                                                                                                                 Z
40300000402020600T000000000G2857487                                20092010                    00000000000001200001000          N1        Yoshratbenny        Z
40400000403010600T000000000G2873142                        äéáà                 øâðãåã ïåøäà ïåãøåâ                                                28        äåå÷ú çúô                                         0000049280000000000000000000000503041249039029137000000000                                                            01000001               0000000000           001057693                                                                                                                                                                 Z
40500000404020600T000000000G2873142                                20092010                    00000000000000250000256                    Yavia2010           Z
40600000405010600T000000000G2868029                         ãåã              áåè íùíéìòé `ãù                                                       3         òáù øàá                                           0000084730008642210900000000000547073763332396381000000000                                                            01000001               0000000000           001057694                                                                                                                                                                 Z
40700000406020600T000000000G2868029                                20092010                    00000000000000150000150                    Ydavidchamtov       Z
40800000407010600T000000000G2868029                         ãåã              áåè íùíéìòé `ãù                                                       3         òáù øàá                                           0000084730008642210900000000000547073763332396381000000000                                                            01000001               0000000000           001057695                                                                                                                                                                 Z
40900000408020600T000000000G2868029                                20092010                    00000000000000250000256                    Ydavidchamtov       Z
41000000409011600T000000000G2866817                      äðìèáñ              áåãéáãíéðçúåúä                                                        19   2    ïåìåç                                             0000358201003503959000000000000543175154312906746000000000                                                            01000001               0000000000           001057696                                                                                                                                                                 Z
41100000410021600T000000000G2866817                                20092010                    00000000000000250000250                    Nsvetad_1952        Z
41200000411010600T000000000G2882567                       ééãðâ              áåøæîìíéøåëéá                                                         3         àúà úééø÷                                         0002428222000000000000000000000525661874324563956000000000                                                            01000001               0000000000           001057697                                                                                                                                                                 Z
41300000412020600T000000000G2882567                                20092010                    00000000000001200001000                    Ygenlamzr           Z
41400000413010600T000000000G2887343                         øîú                éðã÷ïìéà øá                                                         61        ùîù úéá                                           0001099530000000000000000000000526091667059715136000000000                                                            01000001               0000000000           001057698                                                                                                                                                                 Z
41500000414020600T000000000G2887343                                20092010                    00000000000000700000700                    Ntamikd             Z
41600000415010100T000000000G2933998                        åãåã               äøôøôïåéáñ ìéáù                                                      9         ïé÷öåî úééø÷                                      0000426354000000000000000000000524299497028601375000000000                                                            01000001               0000000000           001057699                                                                                                                                                                 Z
41700000416020100T000000000G2933998                                20092010                    00000000000000500000512                    Ydprpra             Z
41800000417010100T000000000G2933947                          éì                 çáñøãðñëìà úåøãù                                                   6         äøãç                                              0000500000000000000000000000000547273511039127949000000000                                                            01000001               0000000000           001057700                                                                                                                                                                 Z
41900000418020100T000000000G2933947                                20092010                    00000000000000250000256                    Ylee_sabah          Z
42000000419010600T000000000G2933947                          éì                 çáñøãðñëìà úåøãù                                                   6         äøãç                                              0000500000000000000000000000000547273511039127949000000000                                                            01000001               0000000000           001057701                                                                                                                                                                 Z
42100000420020600T000000000G2933947                                20092010                    00000000000000500000512                    Ylee_sabah          Z
42200000421010700T000000000G2933913                         óñà           .ïåñðåøäàøîú                                                             12   à    øîåò                                              00000849650086900123000000000005449114502933913  000000000                                                            01000001               0000000000           001057702                                                                                                                                                                 Z
42300000422020700T000000000G2933913                                20092010                    00000000000000250000256          N1        Yasaf_aha           Z
42400000423010600T000000000G2917093                       ãéåéã               õøååùéãâ ïéò ìçð                                                     41        ùîù úéá                                           0001299098077213657500000000000525393296332521392000000000                                                            01000001               0000000000           001057703                                                                                                                                                                 Z
42500000424020600T000000000G2917093                                20092010                    00000000000001200001000          N1        Nmiriam0000         Z
42600000425010600T000000000G2924942                       ïðçåé                éôìàïåéáñ                                                           6         úéìéò úøöð                                        0000017541000000000000000000000526268477303692701000000000                                                            01000001               0000000000           001057704                                                                                                                                                                 Z
42700000426020600T000000000G2924942                                20092010                    00000000000000250000256                    Yyohanan-a          Z
42800000427010100T000000000G2934071                       ñ÷éìô              áåãéåãäìéñîä                                                          24        øåëøë-äðç ñãøô                                    0000537056000000000000000000000502986104310609938000000000                                                            01000001               0000000000           001057705                                                                                                                                                                 Z
42900000428020100T000000000G2934071                                20092010                    00000000000000250000256          N1        Yfeliks-d           Z
43000000429011600T000000000G2923231                        ìàøä                 ïäë....                          .....                                                                                         0000000000000000000000000000000504461090300150406000000000                                                            01000001               0000000000           001057706                                                                                                                                                                 Z
43100000430021600T000000000G2923231                                20092010                    00000000000000250000250                    Nharel_1986         Z
43200000431010600T000000000G2928432                    áìñéãàìå             áåìå÷åñäãù ÷çöé                                                        34        äôéç                                              0000135028000000000000000000000548145061323638361000000000                                                            01000001               0000000000           001057707                                                                                                                                                                 Z
43300000432020600T000000000G2928432                                20092010                    00000000000000250000256          N1        Yvladolov           Z
43400000433010500T000000000G2930257                         éçö               ìåáòãäéúá úøëæî                                                      3         äåå÷ú çúô                                         0001249729003921575600000000000544326376038304010000000000                                                            01000001               0000000000           001057708                                                                                                                                                                 Z
43500000434020500T000000000G2930257                                2009201020092010            00000000000000250000256          N1        Yd_t3030            Z
43600000435010600T000000000G2930382                        éøåé               áåöìîì"äö                                                            67        äôéç                                              0000135515000000000000000000000543919219332393115000000000                                                            01000001               0000000000           001057709                                                                                                                                                                 Z
43700000436020600T000000000G2930382                                20092010                    00000000000000250000256                    Yyuri.mal           Z
43800000437010100T000000000G2934033                         ïø÷                   ëøåöéáà ìàåîù                                                    1         åôé-áéáà ìú                                       0000068136077910268100000000000779102681033338021000000000                                                            01000001               0000000000           001057710                                                                                                                                                                 Z
43900000438020100T000000000G2934033                                20092010                    00000000000000150000150                    Ykeren3             Z
44000000439010100T000000000G2933986                        úéîò              éîåìäé`ãù è"ñøú                                                       13        åôé-áéáà ìú                                       0000464283000000000000000000000522946255011708179000000000                                                            01000001               0000000000           001057711                                                                                                                                                                 Z
44100000440020100T000000000G2933986                                20092010                    00000000000000500000512                    Ytarsat             Z
44200000441010100T000000000G2933970                        ìàâé                   òøæòìà                                                           1         ïåøùä ãåä                                         0000045242000000000000000000000542375571026933945000000000                                                            01000001               0000000000           001057712                                                                                                                                                                 Z
44300000442020100T000000000G2933970                                20092010                    00000000000000150000150                    Ylaunerigal         Z
44400000443011600T000000000G2931842                        éñåé              éðáøòùïìô÷                                                            55        åðåà úééø÷                                        0000055293003535628600000000000544623838047420757000000000                                                            01000001               0000000000           001057713                                                                                                                                                                 Z
44500000444021600T000000000G2931842                                20092010                    00000000000000250000250                    Nyosy286            Z
44600000445010100T000000000G2934053                        ïåøù                 ïäëêôåð                                                            242       íéìùåøé                                           0004393846000000000000000000000523456993038828695000000000                                                            01000001               0000000000           001057714                                                                                                                                                                 Z
44700000446020100T000000000G2934053                                20092010                    00000000000000250000256          N1        Ysharon761          Z
44800000447010100T000000000G2934001                       ïúðåé                 õðâéìéìâ ìàøùé                                                     12        ïåìåç                                             0000258396000000000000000000000547985011039822382000000000                                                            01000001               0000000000           001057715                                                                                                                                                                 Z
44900000448020100T000000000G2934001                                20092010                    00000000000000075000096                    Nganz12             Z
45000000449011600T000000000G2934001                       ïúðåé                 õðâéìéìâ ìàøùé                                                     12        ïåìåç                                             0000258396000000000000000000000547985011039822382000000000                                                            01000001               0000000000           001057716                                                                                                                                                                 Z
45100000450021600T000000000G2934001                                20092010                    00000000000000250000250                    Nganz12             Z
45200000451010600T000000000G2932515                        äëìî              åðãìåè÷çöé ïé÷ðáè                                                     6         òáù øàá                                           0003284745008935469000000000000508116769200116309000000000                                                            01000001               0000000000           001057717                                                                                                                                                                 Z
45300000452020600T000000000G2932515                                20092010                    00000000000000250000256                    Ymalkato            Z
45400000453010600T000000000G2932515                        äëìî              åðãìåè÷çöé ïé÷ðáè                                                     6         òáù øàá                                           0003284745008935469000000000000508116769200116309000000000                                                            01000001               0000000000           001057718                                                                                                                                                                 Z
45500000454020600T000000000G2932515                                20092010                    00000000000000075000096                    Ymalkato            Z
45600000455010600T000000000G2933293                         ìàé                äôî÷øæòåé ïá éñåé                                                   8         íéìùåøé                                           0000093301002566385600000000000547255325301589438000000000                                                            01000001               0000000000           001057719                                                                                                                                                                 Z
45700000456020600T000000000G2933293                                20092010                    00000000000000250000256                    Yyael_shahar        Z
45800000457010600T000000000G2933738                        äîòð                ïîøáíòä ãçà                                                         72   à    åôé-áéáà ìú                                       0000565205000000000000000000000545868343301284790000000000                                                            01000001               0000000000           001057720                                                                                                                                                                 Z
45900000458020600T000000000G2933738                                20092010                    00000000000000150000150                    Ynaamaber           Z
46000000459010600T000000000G2933738                        äîòð                ïîøáíòä ãçà                                                         72   à    åôé-áéáà ìú                                       0000565205000000000000000000000545868343301284790000000000                                                            01000001               0000000000           001057721                                                                                                                                                                 Z
46100000460020600T000000000G2933738                                20092010                    00000000000000250000256                    Ynaamaber           Z
46200000461010100T000000000G2933977                         úðò               éøéàîäãåäé ïá                                                        36        åôé-áéáà ìú                                       0000263807000000000000000000000508836059302626833000000000                                                            01000001               0000000000           001057722                                                                                                                                                                 Z
46300000462020100T000000000G2933977                                20092010                    00000000000000075000096                    Yananit             Z
46400000463010600T000000000G2933977                         úðò               éøéàîäãåäé ïá                                                        36        åôé-áéáà ìú                                       0000263807000000000000000000000508836059302626833000000000                                                            01000001               0000000000           001057723                                                                                                                                                                 Z
46500000464020600T000000000G2933977                                20092010                    00000000000000250000256                    Yananit             Z
46600000465010600T000000000G2933654                        äøéà                äøéàéãâ ïéò                                                         27        íé÷ôåà                                            0000087587077234218400000000000542008560313083842000000000                                                            01000001               0000000000           001057724                                                                                                                                                                 Z
46700000466020600T000000000G2933654                                20092010                    00000000000000250000256                    Yeira888            Z
46800000467010600T000000000G2933654                        äøéà                äøéàéãâ ïéò                                                         27        íé÷ôåà                                            0000087587077234218400000000000542008560313083842000000000                                                            01000001               0000000000           001057725                                                                                                                                                                 Z
46900000468020600T000000000G2933654                                20092010                    00000000000000075000096                    Yeira888            Z
47000000469010600T000000000G2933059                        øéàî                 åìùïåìàä                                                           39        éðáà úòáâ                                         0000015227077556079500000000000504039519024357634000000000                                                            01000001               0000000000           001057726                                                                                                                                                                 Z
47100000470020600T000000000G2933059                                20092010                    00000000000000150000150                    Ymeir.shalev        Z
47200000471010100T000000000G2934046                         éìî                ãøæàíéðâåá ïåøäà                                                    8         äìîø                                              0003172278000000000000000000000526101991040472946000000000                                                            01000001               0000000000           001057727                                                                                                                                                                 Z
47300000472020100T000000000G2934046                                20092010                    00000000000000150000150                    Nmalioron           Z
47400000473011600T000000000G2934046                         éìî                ãøæàíéðâåá ïåøäà                                                    8         äìîø                                              0003172278000000000000000000000526101991040472946000000000                                                            01000001               0000000000           001057728                                                                                                                                                                 Z
47500000474021600T000000000G2934046                                20092010                    00000000000001200001000                    Nmalioron           Z
47600000475010100T000000000G2933961                       äðéìâ              äâéìåáúìéà éùáåë                                                      107       äðåîéã                                            0001386032000000000000000000000547386378003186065000000000                                                            01000001               0000000000           001057729                                                                                                                                                                 Z
47700000476020100T000000000G2933961                                20092010                    00000000000000075000096                    Ygalina505          Z
47800000477010600T000000000G2933961                       äðéìâ              äâéìåáúìéà éùáåë                                                      107       äðåîéã                                            0001386032000000000000000000000547386378003186065000000000                                                            01000001               0000000000           001057730                                                                                                                                                                 Z
47900000478020600T000000000G2933961                                20092010                    00000000000000250000256                    Ygalina505          Z
48000000479010600T000000000G2933162                       äðìéà              ïîéðéáéåìä äãåäé                                                      24        äðåîù úééø÷                                       0000111572004694430100000000000507323124055661995000000000                                                            01000001               0000000000           001057731                                                                                                                                                                 Z
48100000480020600T000000000G2933162                                20092010                    00000000000000250000256                    Yy_b1               Z
48200000481010100T000000000G2934034                        é÷éå              éàìåæàåãéâî                                                           18        òáù øàá                                           0000184773000000000000000000000524056262058012337000000000                                                            01000001               0000000000           001057732                                                                                                                                                                 Z
48300000482020100T000000000G2934034                                20092010                    00000000000000075000096                    Yshir101            Z
48400000483010600T000000000G2934034                        é÷éå              éàìåæàåãéâî                                                           18        òáù øàá                                           0000184773000000000000000000000524056262058012337000000000                                                            01000001               0000000000           001057733                                                                                                                                                                 Z
48500000484020600T000000000G2934034                                20092010                    00000000000000250000256                    Yshir101            Z
48600000485010100T000000000G2933983                       øåàéì                éâøôøåãìôîåøè                                                       5         åôé-áéáà ìú                                       0000463433000000000000000000000504469977066378902000000000                                                            01000001               0000000000           001057734                                                                                                                                                                 Z
48700000486020100T000000000G2933983                                20092010                    00000000000000500000512          N1        Yliorfrig           Z
48800000487010600T000000000G2933599                        ïéø÷               éùéèôçúôé                                                            18        ïåøùä úîø                                         0000047210000000000000000000000542688562308975127000000000                                                            01000001               0000000000           001057735                                                                                                                                                                 Z
48900000488020600T000000000G2933599                                20092010                    00000000000000150000150                    Yorenpatishi        Z
49000000489010100T000000000G2934019                        éøåé               áåáåù`ãù ïåñìðöë                                                     13        àúà úééø÷                                         0000528078000000000000000000000505891997306524299000000000                                                            01000001               0000000000           001057736                                                                                                                                                                 Z
49100000490020100T000000000G2934019                                20092010                    00000000000000250000256                    Yyuri82             Z
49200000491010100T000000000G2934021                        äéìã             õéáñåðîïé÷ðéù                                                          87        íééúòáâ                                           0000053298000000000000000000000507258440054325899000000000                                                            01000001               0000000000           001057737                                                                                                                                                                 Z
49300000492020100T000000000G2934021                                20092010                    00000000000000075000096                    Yd1406dd            Z
49400000493010600T000000000G2934021                        äéìã             õéáñåðîïé÷ðéù                                                          87        íééúòáâ                                           0000053298000000000000000000000507258440054325899000000000                                                            01000001               0000000000           001057738                                                                                                                                                                 Z
49500000494020600T000000000G2934021                                20092010                    00000000000000250000256                    Yd1406dd            Z
49600000495011600T000000000G2933525                                      éøåî ìàéøàñ÷ðô                                                            6         åôé-áéáà ìú                                       0000062661000000000000000000000543359646021785878    ìàéøà                éøåî                                        02000001               0000000000           001057739                                      6                                                                          6                                               Z
49700000496021600T000000000G2933525                                20092010                    00000000000001200001000                    Narielmory          Z
49800000497010600T000000000G2933617                        úéîé               íéñéðúéìåëùà                                                         2         äðáé                                              0000100000000000000000000000000547944441060135035000000000                                                            01000001               0000000000           001057740                                                                                                                                                                 Z
49900000498020600T000000000G2933617                                20092010                    00000000000000150000150                    Yyamit_nisim        Z
50000000499010600T000000000G2933617                        úéîé               íéñéðúéìåëùà                                                         2         äðáé                                              0000100000000000000000000000000547944441060135035000000000                                                            01000001               0000000000           001057741                                                                                                                                                                 Z
50100000500020600T000000000G2933617                                20092010                    00000000000000250000256                    Yyamit_nisim        Z
50200000501010100T000000000G2934022                       ãøðøá            ñéðèëåøôìàéðã                                                           85        íé úá                                             0000059469000000000000000000000545451160065153751000000000                                                            01000001               0000000000           001057742                                                                                                                                                                 Z
50300000502020100T000000000G2934022                                20092010                    00000000000000150000150                    Ybernardo007        Z
50400000503010100T000000000G2933907                       øåàéì                éîæé4313 `çø                                                        1         åôé-áéáà ìú                                       0000068147000000000000000000000543233079002988566000000000                                                            01000001               0000000000           001057743                                                                                                                                                                 Z
50500000504020100T000000000G2933907                                20092010                    00000000000000150000150                    Yleafurer           Z
50600000505010100T000000000G2933984                         äìá                ïéåìæåì ùéã÷                                                        42        ïé÷öåî úééø÷                                      0001526406000000000000000000000502214940326812690000000000                                                            01000001               0000000000           001057744                                                                                                                                                                 Z
50700000506020100T000000000G2933984                                20092010                    00000000000000150000150                    Ybelalev            Z
50800000507010600T000000000G2933984                         äìá                ïéåìæåì ùéã÷                                                        42        ïé÷öåî úééø÷                                      0001526406000000000000000000000502214940326812690000000000                                                            01000001               0000000000           001057745                                                                                                                                                                 Z
50900000508020600T000000000G2933984                                20092010                    00000000000000250000256                    Ybelalev            Z
51000000509010100T000000000G2933885                        äìéâ               ïåæåìïîì÷                                                            18        åôé-áéáà ìú                                       0000067635000000000000000000000527530971050444389000000000                                                            01000001               0000000000           001057746                                                                                                                                                                 Z
51100000510020100T000000000G2933885                                20092010                    00000000000000250000256          N1        Ybar0971            Z
51200000511010100T000000000G2933891                       äøùåà               äéøëæáàæ é÷ñðéèåá`æ                                                  24        äééøäð                                            0000222384000000000000000000000542330918043662840000000000                                                            01000001               0000000000           001057747                                                                                                                                                                 Z
51300000512020100T000000000G2933891                                20092010                    00000000000000150000150                    Yoshraz             Z
51400000513010100T000000000G2933894                         äåà                úåøçúôøö êøã                                                        51        äôéç                                              0001435435004833639500000000000548074568012357349000000000                                                            01000001               0000000000           001057748                                                                                                                                                                 Z
51500000514020100T000000000G2933894                                20092010                    00000000000000150000150                    Yevasherut          Z
51600000515010600T000000000G2933894                         äåà                úåøçúôøö êøã                                                        51        äôéç                                              0001435435004833639500000000000548074568012357349000000000                                                            01000001               0000000000           001057749                                                                                                                                                                 Z
51700000516020600T000000000G2933894                                20092010                    00000000000000250000256                    Yevasherut          Z
51800000517010100T000000000G2933904                        ìàåð           ìáàâ' åáàøîåùä                                                           30        äôéç                                              0000233175000000000000000000000546365471059928903000000000                                                            01000001               0000000000           001057750                                                                                                                                                                 Z
51900000518020100T000000000G2933904                                20092010                    00000000000000250000256          N1        Ynoal_1966          Z
52000000519010100T000000000G2933899                        íøåé              êìîéìàúåàîöòä                                                         64        àúà úééø÷                                         0000028219077560389000000000000775603890024076481000000000                                                            01000001               0000000000           001057751                                                                                                                                                                 Z
52100000520020100T000000000G2933899                                20092010                    00000000000000150000150                    Ymali.2424          Z
52200000521010100T000000000G2933917                         äàì                éðø÷íéàéáðä                                                         2         äåå÷ú çúô                                         0000549581003908055300000000000524236873052195013000000000                                                            01000001               0000000000           001057752                                                                                                                                                                 Z
52300000522020100T000000000G2933917                                20092010                    00000000000000500000512                    Ykarny012           Z
52400000523010100T000000000G2933939                         ñ÷î              ïî÷éìæáåøåæåìøà                                                       26        ïâ úîø                                            0000752481000000000000000000000544882875318096138000000000                                                            01000001               0000000000           001057753                                                                                                                                                                 Z
52500000524020100T000000000G2933939                                20092010                    00000000000000150000150                    Nmaximz1            Z
52600000525011600T000000000G2933939                         ñ÷î              ïî÷éìæáåøåæåìøà                                                       26        ïâ úîø                                            0000752481000000000000000000000544882875318096138000000000                                                            01000001               0000000000           001057754                                                                                                                                                                 Z
52700000526021600T000000000G2933939                                20092010                    00000000000000250000250                    Nmaximz1            Z
52800000527010100T000000000G2933929                         àéâ                   âæéåå ïôèñ                                                       9         äôéç                                              0000035439000000000000000000000502424202060633658000000000                                                            01000001               0000000000           001057755                                                                                                                                                                 Z
52900000528020100T000000000G2933929                                20092010                    00000000000000250000256          N1        Yguyus              Z
53000000529010100T000000000G2933925                      ìàåðîò              áåãéòñãøåä                                                            1         äãåäé øåà                                         0003360352000000000000000000000524327878034173377000000000                                                            01000001               0000000000           001057756                                                                                                                                                                 Z
53100000530020100T000000000G2933925                                20092010                    00000000000000500000512                    Yemanuel44          Z
53200000531010100T000000000G2933935                        éãéâ              éùé ïáìéìçä                                                           26        ïåéöì ïåùàø                                       0000475574000000000000000000000527396687059142380000000000                                                            01000001               0000000000           001057757                                                                                                                                                                 Z
53300000532020100T000000000G2933935                                20092010                    00000000000000500000512          N1        Ygidi6687           Z
53400000533010100T000000000G2933946                         éæç                 ïè÷äðåé                                                            5         ïåìåç                                             0000058801003556113300000000000549932790051638005000000000                                                            01000001               0000000000           001057758                                                                                                                                                                 Z
53500000534020100T000000000G2933946                                20092010                    00000000000000250000256          M5        Ykattanhe           Z
53600000535010100T000000000G2933982                         éîø                éðù÷õéáìéðà                                                         11        íé úá                                             0000059427000000000000000000000524415948036865335000000000                                                            01000001               0000000000           001057759                                                                                                                                                                 Z
53700000536020100T000000000G2933982                                20092010                    00000000000000150000150                    Ylean246            Z
53800000537010600T000000000G2933982                         éîø                éðù÷õéáìéðà                                                         11        íé úá                                             0000059427000000000000000000000524415948036865335000000000                                                            01000001               0000000000           001057760                                                                                                                                                                 Z
53900000538020600T000000000G2933982                                20092010                    00000000000000250000256                    Ylean246            Z
54000000539010100T000000000G2933948                        äøòé                ÷áéùøâðéæ                                                           30        ÷éìàéá úééø÷                                      0000027037000000000000000000000508910854038096566000000000                                                            01000001               0000000000           001057761                                                                                                                                                                 Z
54100000540020100T000000000G2933948                                20092010                    00000000000000075000096                    Yyeara_shivak       Z
54200000541010600T000000000G2933948                        äøòé                ÷áéùøâðéæ                                                           30        ÷éìàéá úééø÷                                      0000027037000000000000000000000508910854038096566000000000                                                            01000001               0000000000           001057762                                                                                                                                                                 Z
54300000542020600T000000000G2933948                                20092010                    00000000000000250000256                    Yyeara_shivak       Z
54400000543010100T000000000G2933962                       äðéìâ              áåøåùàäìòîä ãåñé                                                      7         ïåøùä ãåä                                         0000445300000000000000000000000526898263320640691000000000                                                            01000001               0000000000           001057763                                                                                                                                                                 Z
54500000544020100T000000000G2933962                                20092010                    00000000000000075000096                    Ydiana1605          Z
54600000545010600T000000000G2933962                       äðéìâ              áåøåùàäìòîä ãåñé                                                      7         ïåøùä ãåä                                         0000445300000000000000000000000526898263320640691000000000                                                            01000001               0000000000           001057764                                                                                                                                                                 Z
54700000546020600T000000000G2933962                                20092010                    00000000000000250000256                    Ydiana1605          Z
54800000547010100T000000000G2933975                         ìéâ               éúøôàïåøéá                                                           1         ïåéö úøùáî                                        0000090805000000000000000000000547465557039988696000000000                                                            01000001               0000000000           001057765                                                                                                                                                                 Z
54900000548020100T000000000G2933975                                20092010                    00000000000000250000256          N1        Ygilefrati1         Z
55000000549010100T000000000G2933971                        äìéä            íåàáðéøâãòìâä                                                           6         åôé-áéáà ìú                                       0000862036000000000000000000000524699015200372480000000000                                                            01000001               0000000000           001057766                                                                                                                                                                 Z
55100000550020100T000000000G2933971                                20092010                    00000000000000150000150                    Yhilapolina         Z
55200000551010100T000000000G2933997                       äãðéì                 ÷ôöìåáâä øîùî                                                      12        åôé-áéáà ìú                                       0000069697000000000000000000000528039772000788936000000000                                                            01000001               0000000000           001057767                                                                                                                                                                 Z
55300000552020100T000000000G2933997                                20092010                    00000000000000150000150                    Ylinda7193          Z
55400000553010100T000000000G2934012                        ãåäà              øåæéáàíéìåàâ                                                          44        ïåìåç                                             0000358402000000000000000000000522941564005316849000000000                                                            01000001               0000000000           001057768                                                                                                                                                                 Z
55500000554020100T000000000G2934012                                20092010                    00000000000000250000256          N1        Yehudd              Z
55600000555010100T000000000G2934035                         øåî                øéáãõéìîä                                                           6         åôé-áéáà ìú                                       0000863295000000000000000000000544440329040589145000000000                                                            01000001               0000000000           001057769                                                                                                                                                                 Z
55700000556020100T000000000G2934035                                20092010                    00000000000000500000512                    Ymor.dvir           Z
55800000557010100T000000000G2934011                       ñåìø÷            é÷ñáåøîðäãåäé éáö øöìî                                                  1         úåáåçø                                            0000600000008931506600000000000526423424037520111000000000                                                            01000001               0000000000           001057770                                                                                                                                                                 Z
55900000558020100T000000000G2934011                                20092010                    00000000000000150000150                    Ycarlos.neme        Z
56000000559010100T000000000G2934044                         øãä                äîìù.                áâð òð øàåã òùé                                                                                            0000000000000000000000000000000503345585040185084000000000                                                            01000001               0000000000           001057771                                                                                                                                                                 Z
56100000560020100T000000000G2934044                                20092010                    00000000000000500000512                    Yhadar1980          Z
56200000561010100T000000000G2934029                        øåàî                ïìåâøãà                                                             6         äéðúð                                             0000042562000000000000000000000546726969311003925000000000                                                            01000001               0000000000           001057772                                                                                                                                                                 Z
56300000562020100T000000000G2934029                                20092010                    00000000000000075000096                    Ymaorgolan22        Z
56400000563010600T000000000G2934029                        øåàî                ïìåâøãà                                                             6         äéðúð                                             0000042562000000000000000000000546726969311003925000000000                                                            01000001               0000000000           001057773                                                                                                                                                                 Z
56500000564020600T000000000G2934029                                20092010                    00000000000000250000256                    Ymaorgolan22        Z
56600000565010100T000000000G2934054                       úéãéò                íñåðãåã äååð                                                        1017      äðåîéã                                            0000700000000000000000000000000527577173016525974000000000                                                            01000001               0000000000           001057774                                                                                                                                                                 Z
56700000566020100T000000000G2934054                                20092010                    00000000000000250000256          N1        Yidit_114           Z
56800000567010100T000000000G2934037                  äéçå ïåøäà              èðæéøôìöøä                                                            89        äôéç                                              0000133212000000000000000000000527151329301760898000000000                                                            01000001               0000000000           001057775                                                                                                                                                                 Z
56900000568020100T000000000G2934037                                20092010                    00000000000000250000256          N1        Yhaya1111           Z
57000000569010100T000000000G2934039                 úéìâå øîúéà            óñåé -øáñãää                                                            636       äúâøåá                                            0000042860077350067500000000000773500675027928985000000000                                                            01000001               0000000000           001057776                                                                                                                                                                 Z
57100000570020100T000000000G2934039                                20092010                    00000000000000500000512                    Ngal22ita           Z
57200000571011600T000000000G2934039                 úéìâå øîúéà            óñåé -øáñãää                                                            636       äúâøåá                                            0000042860077350067500000000000773500675027928985000000000                                                            01000001               0000000000           001057777                                                                                                                                                                 Z
57300000572021600T000000000G2934039                                20092010                    00000000000000500000512                    Ngal22ita           Z
57400000573010100T000000000G2934040                      äðìèáñ            ï'âéøáå÷äîìù êìîä                                                       45        äôéç                                              0000235422000000000000000000000545495121320950934000000000                                                            01000001               0000000000           001057778                                                                                                                                                                 Z
57500000574020100T000000000G2934040                                20092010                    00000000000000250000256                    Ykobrgn             Z
57600000575010600T000000000G2934040                      äðìèáñ            ï'âéøáå÷äîìù êìîä                                                       45        äôéç                                              0000235422000000000000000000000545495121320950934000000000                                                            01000001               0000000000           001057779                                                                                                                                                                 Z
57700000576020600T000000000G2934040                                20092010                    00000000000000500000512                    Ykobrgn             Z
57800000577010100T000000000G2934045                        øîåú               ïåèéá                                                                1         ùáåëä úîø                                         0000144930000000000000000000000545473013021953005000000000                                                            01000001               0000000000           001057780                                                                                                                                                                 Z
57900000578020100T000000000G2934045                                20092010                    00000000000000250000256          N1        Ytomerb1986         Z
58000000579010100T000000000G2934052                      äéðâáé             é÷ñðéùìøáîéà éìúôð                                                     9         äôéç                                              0002133281000000000000000000000526559179309501773000000000                                                            01000001               0000000000           001057781                                                                                                                                                                 Z
58100000580020100T000000000G2934052                                20092010                    00000000000000250000256          N1        Yevgnyal            Z
58200000581010600T000000000G2934089                      äðñ÷åà               õéîåç`ãù ãìéä                                                        5         ïâ úîø                                            0000452444000000000000000000000525694715318113370000000000                                                            01000001               0000000000           001057782                                                                                                                                                                 Z
58300000582020600T000000000G2934089                                20092010                    00000000000000250000256                    Yksu                Z
58400000583010100T000000000G2934063                        êìàñ                ñàáà`îñ êåîøé                                                       12        äôéç                                              0000333083000000000000000000000529500145200680361000000000                                                            01000001               0000000000           001057783                                                                                                                                                                 Z
58500000584020100T000000000G2934063                                20092010                    00000000000000250000256          N1        Ysaleh.a            Z
58600000585010100T000000000G2934069                        áéáà                  ìèáåìå÷åñ                                                         41        äééìöøä                                           0000246497000000000000000000000502927476068107283000000000                                                            01000001               0000000000           001057784                                                                                                                                                                 Z
58700000586020100T000000000G2934069                                20092010                    00000000000000500000512                    Yavivt70            Z
58800000587010100T000000000G2934080                         ééç                 åáùìàåîù                                                           8         äôéç                                              0000533072000000000000000000000527892454203936927000000000                                                            01000001               0000000000           001057785                                                                                                                                                                 Z
58900000588020100T000000000G2934080                                20092010                    00000000000000250000256                    Ybuna12             Z
59000000589010600T007464506G2142261                 äîìùå ïéøè÷                ïåùù                                                                          ùðåî øôë                                          0000042875009898655100000000000522536713026635714000000000                                                            01000001               0000000000           001057786                                                                                                                                                                 Z
59100000590020600T007464506G2142261                                20092010        00080E134FF600000000000001200001000                    Ykatesony           Z
59200000591010600T007464506G2142261                 äîìùå ïéøè÷                ïåùù                                                                          ùðåî øôë                                          0000042875009898655100000000000522536713026635714000000000                                                            01000001               0000000000           001057787                                                                                                                                                                 Z
59300000592020600T007464506G2142261                                20092010        00080E134FF600000000000000150000150                    Ykatesony           Z
59400000593011600T000000000G2201009                       ãåøîð                àéáììàðáøáà                                                         2    à    úåáåçø                                            0000676542077200235000000000000508338244032823346000000000                                                            01000001               0000000000           001057788                                                                                                                                                                 Z
59500000594021600T000000000G2201009                                20092010        0004BDE27A4800000000000000250000250                    Nnimnim             Z
59600000595010500T000000000G2501795                        åãéò               ìàéøôíéçøôä                                                          17        äððòø                                             0003843399077425272000000000000526474840032813248000000000                                                            01002003               000000000020102010   001057789                                                                                                                                                                 Z
59700000596020500T000000000G2501795                                2009201020092010            00000000000000150000150                    Yidopriel           Z
59800000597010600T060145989G2236118                         ìòé               ìâ ïáà"øâä                                                           16        àáñ øôë                                           0000844454077559102100000000000528374034058286220000000000                                                            01000001               0000000000           001057790                                                                                                                                                                 Z
59900000598020600T060145989G2236118                                20092010        00E06F953FBC00000000000000075000096                    Yyaeldyan           Z
60000000599011600T060145989G2236118                         ìòé               ìâ ïáà"øâä                                                           16        àáñ øôë                                           0000844454077559102100000000000528374034058286220000000000                                                            01000001               0000000000           001057791                                                                                                                                                                 Z
60100000600021600T060145989G2236118                                20092010        00E06F953FBC00000000000000500000512                    Yyaeldyan           Z
60200000601010600T000000000G2551262                       ìàøùé              õéùôéìäééøð éáö áøä                                                   1         äåå÷ú çúô                                         0000049752077662999700000000000546629996013388228000000000                                                            01000001               0000000000           001057792                                                                                                                                                                 Z
60300000602020600T000000000G2551262                                20092010        00e06fd92a7a00000000000000250000256                    Yisraellipy         Z
60400000603010600T015738710G2425305                       ïåøåã                äáøòìöøä                                                            108       åôé-áéáà ìú                                       0040466554000000000000000000000508421078040799744000000000                                                            01000001               0000000000           001057793                                                                                                                                                                 Z
60500000604020600T015738710G2425305                                20092010        0011E37540C200000000000000500000512                    Yrd404              Z
60600000605010500T000000000G2430624                úéðìéàå ÷éøà               ìâøáàæåîú                                                            11        ãåãùà                                             0000677751008865761100000000000547299552025741091000000000                                                            01000001               0000000000           001057794                                                                                                                                                                 Z
60700000606020500T000000000G2430624                                2009201020092010            00000000000000150000150                    Yedenab             Z
60800000607010500T000000000G2446199                         éîø                åãôùàéùðä                                                           19        ìàåîù úòáâ                                        0000854021000000000000000000000507910118016807984000000000                                                            01000001               0000000000           001057795                                                                                                                                                                 Z
60900000608020500T000000000G2446199                                2009201020092010            00000000000000150000150                    Yrs34               Z
61000000609010600T000353639G152321                         ìàåé                ñæåî98799 éàðåîùç úéá                 á äñéðë 9 âéøù                                                                            0000000000077556601400000000000000000000014349674000000000                                                            01000001               0000000000           001057796                                                                                                                                                                 Z
61100000610020600T000353639G152321                                 20092010        00080E0C3ADC00000000000000075000096                    Yz_moses_SML        Z
61200000611011600T000353639G152321                         ìàåé                ñæåî98799 éàðåîùç úéá                 á äñéðë 9 âéøù                                                                            0000000000077556601400000000000000000000014349674000000000                                                            01000001               0000000000           001057797                                                                                                                                                                 Z
61300000612021600T000353639G152321                                 20092010        00080E0C3ADC00000000000000250000256                    Yz_moses_SML        Z
61400000613011600T007270650G681114                        äãéøô              õéá÷øîãåã é÷ñðéô                                                      49        äôéç                                              0000134354077703562000000000000547603562069190742000000000                                                            01000001               0000000000           001057798                                                                                                                                                                 Z
61500000614021600T007270650G681114                                 20092010        00E06F68DC2200000000000000250000256                    Yfridamer_SML       Z
61600000615010600T060041189G699295                                 éãøùî ïåëéî áìåãâåöøä                                                           20        ìàåîù úòáâ                                        0000054014000000000000353241110035324111511637134        *                   *                                        02000001               0000000000           001057799                                      20                                                                         20                                              Z
61700000616020600T060041189G699295                                 20092010        00E06FCEA6BC00000000000000200000150                    Ydolev-mm_SML       Z
61800000617010500T000000000G1075175                        ÷éøà                  ïçìàøùé ïééèùôà                                                   16        òáù øàá                                           0000084682008648793200000000000544434983039357884000000000                                                            01000001               0000000000           001057800                                                                                                                                                                 Z
61900000618020500T000000000G1075175                                2009201020092010            00000000000000150000150                    Yarik2303_SML       Z
62000000619010100T000000000G2934079                       úéøåð                ìâéñìöøä                                                            89        åôé-áéáà ìú                                       0000566554000000000000000000000528888494200102226000000000                                                            01000001               0000000000           001057801                                                                                                                                                                 Z
62100000620020100T000000000G2934079                                20092010                    00000000000000250000256                    Ynuritshani         Z
62200000621010500T007260891G2090718                 ìàåéå ïéìåé             âøáãìåâéùåç àáà `ãù                                                    22        äôéç                                              0000234786004824695100000000000544626246012961702000000000                                                            01000001               0000000000           001057802                                                                                                                                                                 Z
62300000622020500T007260891G2090718                                200920102009201000E06FB96CE000000000000000300000150                    Yyonig              Z
62400000623010600T008041735G2434521                       éìø'ö             øåøñéáàóåçä úìöáç                                                      14        äéðúð                                             0000142490009835152400000000000098351524064108947000000000                                                            01000001               0000000000           001057803                                                                                                                                                                 Z
62500000624020600T008041735G2434521                                20092010        0011E3D0083500000000000000250000256                    Ycharly30           Z
62600000625010600T007126191G2365121                        óñåé                 òáèïäë éìà                                                         18   â    íé úá                                             0003059644003551303500000000000035513035010418390000000000                                                            01000001               0000000000           001057804                                                                                                                                                                 Z
62700000626020600T007126191G2365121                                20092010        00080E9FA1EA00000000000000250000256                    Yjosef.teva         Z
628GT3812900000626201009210839
629